Sykehjemsplasser må ikke bli salderingspost

Kommunene planlegger i år færre sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser enn før grunnet stram kommuneøkonomi og store utfordringer til ekstra vakter og vikarer i koronakrisen. Landet står midt i en internasjonal koronakrise, men vi står også overfor en fremtid hvor vi får flere eldre og disse skal ha et trygt og godt sted å bo.


Det er derfor viktig at det bygges ut nok plasser i alle Norges kommuner, sammen med økt satsing på hjemmebasert helsetjeneste. Aftenposten kunne 19.08 melde at kommunene planlegger for færre sykehjemsplasser i 2020, og kanskje i 2021, enn i 2019. KrF ser utfordringene til kommunene, men mener planleggingen av nye plasser i kommunene fortsatt må ha høy prioritet i tiden fremover.

Møre og Romsdal KrF ser at hele helsesektoren har store utfordringer både på grunn av koronapandemien, men også på grunn av alderssammensetning i befolkningen.
I kommunenes arbeid med håndtering av korona-krisen kan det kortsiktige resultatet bli at sykehjemsutbyggingen faller ned i prioriteringslisten slik det nå ser ut til å skje i mange kommuner.

Krf utfordrer nå helseminister Bent Høie om hvordan man vil unngå at takten på utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsplasser nå blir forsinket på grunn av koronasituasjonen.
Regjeringen har satt av en pott til utbygging av sykehjemsplasser som kalles «tilsagnsramme» for kommunene. Dette skal bidra til at kommunene kan få de midlene som skal til for å bygge ut nok sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser til å møte det behovet vi vet vil komme. Denne statlige potten utgjør 3,6 milliarder kroner. 

Gjennom koronakrisen har kommunene hatt ansvar for den lokale beredskapen og for å beskytte sårbare grupper mot smitte.  Kommunene har vist at de kan kaste seg rundt når det krever en ekstra innsats og har hatt en helt sentral beredskapsrolle i en krisetid. Dette gjelder også i Møre og Romsdal.
– Kommunene har gjort en viktig jobb dette året når det kommer til å beskytte de eldre og forhindre smitte.

Det er viktig med tillit til det arbeidet som gjøres og en forventning om at de eldre prioriteres videre. Det gjelder både den kommunale helsetjenesten, og spesialhelsetjenesten gjennom sykehus og tilbudet om rehabilitering etter sykdom/ ulykker.

Møre og Romsdal KrF vil i tillegg sterkt understreke behovet for videreføring av full kompensasjon for merutgifter til ekstra vakter og vikarer innen helse og omsorg på grunn av koronakrisen. Det haster for kommunene å få sikra at kompensasjon for merutgifter for i år og fremover dekkes fullt ut av staten.

Økte rammer for drift av nye sykehjemsplasser, heldøgns omsorgsplasser og den økende andelen ressurskrevende brukere, må styrkes i statlige overføringer for 2021 og fremover.


Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF