Stortinget åpner for private utenlandsforbindelser

– Dette er en viktig endring å åpne for at private aktører nå kan bygge og drifte utenlandsforbindelser for kraft. Dette gjør at vi nå får konkurranse som kan bidra til økt verdiskaping gjennom innovasjon og mer kostnadseffektiv utbygging. Vi kan få nye løsninger fra nye aktører. Samtidig er det også klart at Statnett vil spille en viktig rolle i fremtiden, sier Rigmor Andersen Eide.

Rigmor Andersen Eide

Stortinget åpner igjen for at private aktører kan bygge og drifte utenlandsforbindelser gjennom å endre § 4.2 i energiloven. Endringen gjør at det ikke lenger bare er Statnett som kan bygge og drifte utenlandsforbindelser.

Endringen i energiloven omhandler hvem som kan bygge og drifte utenlandsforbindelser og ikke om det skal bygges nye utenlandsforbindelser.

– Det er viktig at det fortsatt vil ligge konsesjonsbehandling til grunn for utbygging av nye forbindelser. Myndighetene vil fortsatt ha kontroll med hvilke forbindelser som bygges gjennom konsesjonsordningen, og det vil fortsatt bare være samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter som tildeles konsesjon, sier Andersen Eide.

Det er under behandlingen av lovendringen blitt reist flere spørsmål som trenger avklaring, mellom annet knyttet til dekning av kostnader i sentralnettet som følge av nye utenlandsforbindelser og regler for regulering av inntekter fra forbindelsene.

– For KrF er det viktig at vi får en avklaring på dette og har derfor støttet et forslag om å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med avklaring på disse spørsmålene. Det er viktig at det ikke forblir usikkerhet rundt dette, avslutter Eide.