Stiklestad som kulturbærer

Bilde av Karin Bjørkhaug

KrF er opptatt av at vi som samfunn må kjenne vår historie og hvordan den har påvirket nasjonen og samfunnet slik vi kjenner det i dag.

Historien om slaget på Stiklestad er vår egen historie gjennom 1000 år. Det er viktig at vi er bevisste på betydningen av historien: Vårt fellesskap hviler på en kristen og humanistisk kulturarv og noen universelle verdier vi må hegne om. Likeverd, solidaritet, menneskeretter, folkestyre og rettsstat er eksempler på verdier som er bygget opp gjennom generasjoner og som vårt fellesskap må samles om. Det er et viktig utgangspunkt som bidrar til at vi forstår hva som har påvirket vår egen kultur og at vi kan forholde oss med respekt overfor andre kulturer og religioner. Det trenger vi mer enn noen gang. 

Stiklestad har en viktig oppgave i å forvalte Olavsarven, formidle historien og hva historien har betydd for samfunnet. KrF vil arbeide for at Stiklestad skal organiseres på en måte som gjør dette mulig. 

1030 er et av de mest symbolsterke årstallene i norsk historie og vi står foran et stort Nasjonaljubileum i 2030. Det blir et viktig jubileum for hele nasjonen og det er naturlig at Stiklestad Nasjonale kultursenter skal ha ansvaret arrangementet.

I desember kommer saken tilbake til fylkestinget med grunnlag for å velge hvordan vi skal gå videre med en organisering som ivaretar dette på en god måte.