Statsbudsjettet 2016: Kampen mot ledigheten, tidlig innsats i skolen og bedre barnehagetilbud må prioriteres

– KrF ønsker en sterkere satsing på flere lærere i barneskolen, mer fleksible barnehageopptak og bedre bemanning i barnehagene. Vi vil også styrke foreldrepengene for studenter og unge foreldre som ikke har vært i arbeid, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

 Tiltak mot ledighet
– KrF er glad for at regjeringen setter av midler til vedlikehold av offentlig infrastruktur og øker tallet på tiltaksplasser for å dempe ledigheten. Men vi trenger også flere tiltak, blant annet en sterkere økning i lærlingtilskuddet for å hjelpe flere unge inn i arbeidslivet, sier Syversen.

Tidlig innsats i skolen
KrF vil ta tak i de voksende klassestørrelsene og videreføre satsingen på tidlig innsats i skolen. Vi vil innføre en norm på to lærere i hver klasse på over 16 elever i 1.-4. trinn, for at hver enkelt elev skal få bedre oppfølging.

– I dag får altfor mange elever som sliter hjelp først sent i barneskolen eller på ungdomsskolen. Derfor må vi ha flere lærere og mindre klasser i småskolen. Lærerne etterspør dette, og forskning viser at det gir resultater. Det vil forebygge fattigdom og trygge verdiskaping og sysselsetting i fremtidens kunnskapssamfunn, sier Syversen.

 Satsing på småbarnsfamiliene
– KrF er positive til at regjeringen har satt av midler til flere barnehageplasser, men midlene må økes om målet om mer fleksible opptak skal nås raskt. Dessuten trenger vi økte midler til flere barnehagelærere i barnehagene, sier Syversen.

– Foreldrepengene for studenter og andre unge foreldre er fortsatt bare en brøkdel av foreldrepengene som yrkesaktive får. Her trenger vi en økning for å bekjempe barnefattigdom og bidra til at flere unge velger å bære frem barnet. Dette blir ikke mindre viktig i møte med en aldrende befolkningen som bremser veksten i stadig flere rike land, sier Syversen.

 Distriktspolitikk
– Regjeringen kutter i de regionale utviklingsmidlene. Dessuten foreslår regjeringen nok en gang en sentralisering av skatteoppkreverkontorene. Det er vanskelig å forstå i lys av vår avvisning av dette forslaget i vår, sier Syversen.

 Skatt
Selskapsskatten på bedriftenes overskudd og inntektsskatten for personer er etter alt å dømme de mest skadelig skattene for verdiskapingen. Det er positivt at regjeringen følger opp Scheel-utvalgets anbefaling om å redusere selskapsskatten og inntektsskatten for personer. Regjeringens forslag til oppfølging av Scheel-utvalget er et godt utgangspunkt for et bredt skatteforlik, sier Syversen.

Bistand til verdens fattige
– Bistandsbudsjettet må ta høyde for økningen av asylsøkere til Norge. Når regjeringen kommer med oppjusterte prognoser for 2016 i høst, må det friske midler til for å hindre at det er verdens fattigste som må ta regningen for flyktningtiltak i Norge, sier Syversen.

– Vi trenger en sterkere miljøprofil med blant annet et grønnere skatteregime som gjør det lønnsomt å gjøre klima- og miljøvennlige valg, sier Syversen. 

 – Jeg ser frem til konstruktive forhandlinger i Stortinget for å gi budsjettet en tydeligere sentrumsprofil, avslutter Syversen.