Stadig flere kommuner får fritidskortet

NYHET: Kjell Ingolf Ropstad kan i dag fortelle at hele 11 nye kommuner i prøveprosjekt med fritidskortet.

Kjell Ingolf Ropstad, barne og familieminister og partileder for Kristelig folkeparti står foran Stortinget og smiler

Fritidskortet betyr deltagelse for alle barn

– Vi vet at økonomi er en av flere barrierer for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Selv om fritidskortet skal være for alle barn, så vil en slik ordning bety mest for de barna som vokser opp i en familie med dårlig råd, sier Ropstad

– Det er et viktig mål for KrF at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener eller hvor mye ressurser de har til å følge opp barna. Fritidskortet utgjør et sentralt arbeid for å nå dette målet, sier Ropstad.

Det er et viktig mål for KrF at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener.

Kjell Ingolf Ropstad

Like muligheter for alle barn

– Fritidskortet kan bidra til å gi barn og unge like muligheter til å utvikle seg sammen med andre barn og unge, få nye venner, bli inkludert og ha fine opplevelser. For mange barn gir en fritidsaktivitet et sted å høre til, sier Ropstad

Prøveprosjektet utvides nok en gang

I 2019 ble det igangsatt et prøveprosjekt med fritidskortordninger i Arendal og Vadsø kommune, og fra høsten 2020 ble det satt i gang en utprøving i ytterligere 10 kommuner. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 120 mill. kroner til videreføring og utvidelse av prøveprosjektet med nasjonal fritidskortordning (totalt 180 mill. kroner i 2021). Nå er ytterligere 11 kommuner valgt ut til å delta i prøveprosjektet fra høsten 2021. I tillegg vil Asker, Skien og Tromsø som i dag deltar med utvalgte områder av kommunen inkluderes i sin helhet fra høsten 2021.

Hva vil det si å være med i prøveprosjekt?

– For at vi skal få et godt prøveprosjekt trenger vi en sammensetning av kommuner som er et Norge i miniatyr. Derfor består prøveprosjektet av kommuner av ulik størrelse fra hele landet, med ulik andel barn i lavinntekt og ulik erfaring med lignende ordninger, sier Ropstad

Kommunene i prøveprosjektet skal prøve ut fritidskortordninger som skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn i alderen 6 til fylte 18 år. Målet med fritidskortet er å øke deltakelsen for barn og unge i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Gjennom ordningen får kommunene tildelt 800–1000 kroner per barn per halvår. Det statlige finansieringsbeløpet avhenger av den lokale finansieringsandelen fra kommunene. Det er foreløpig lagt opp til at prøveprosjektet skal vare frem til sommeren 2022.

Se hvilke kommuner som allerede deltar eller nå blir med i den utvidede ordningen:

Fra høsten 2021 er følgende kommuner valgt ut til å delta i prøveprosjektet:

 1. Sokndal
 2. Kvinesdal
 3. Drammen
 4. Råde
 5. Stord
 6. Bømlo
 7. Fitjar
 8. Kautokeino
 9. Lillehammer
 10. Modum
 11. Volda

Følgende 12 kommuner deltar allerede i prøveprosjektet:

 1. Arendal (fra høsten 2019)
 2. Vadsø (fra høsten 2019)
 3. Asker (Asker sentrum) (fra høsten 2020)
 4. Fauske (fra høsten 2020)
 5. Halden (fra høsten 2020)
 6. Haugesund (fra høsten 2020)
 7. Kvam (fra høsten 2020)
 8. Namsos (fra høsten 2020)
 9. Oslo (bydel Grorud) (fra høsten 2020)
 10. Skien (noen områder) (fra høsten 2020)
 11. Stor-Elvdal (fra høsten 2020)
 12. Tromsø (noen områder) (fra høsten 2020)