Små kommuner er også i stand til å bosette flyktninger

Bilde av Jonas Andersen Sayed som står på talerstolen i forbindelse med resolusjonsbehandling på fylkesårsmøtet til Rogaland KrF i 2022
Sokndalordfører Jonas Andersen Sayed og Kvitsøyordfører Stian Bjørsvik fikk med seg fylkesårsmøtet i Rogaland KrF, til å vedta en resolusjon om bosetting av flyktninger også i små kommuner.

I november ble IMDIs oversikt over hvilke kommuner som bes om å bosette flyktninger i 2022 offentlig. Her kommer det fram at det er få av landets små kommuner som anses som kompetente nok til å bosette flyktninger. En opptelling viser at ingen av de 50 minste kommunene (folketall) er blitt utfordret, og dersom man ser på de 100 minste kommunene i Norge, er de til sammen blitt utfordret på å bosette 2,3% av det totale antall flyktninger som kommer til Norge i 2022. 

I Rogaland er alle kommuner blitt utfordret, med unntak av de fem minste. For eksempel er både Kvitsøy og Sokndal utelatt, selv om begge kommunene har uttrykt at de har kapasitet til å bidra.

De vedtatte kriteriene som ligger til grunn for anmodningene om bosetting av flyktninger forteller at «Busetting av flyktningar skal vera styrt og spreidd. Det skal busettast flyktningar i alle landsdelar og i kommunar av ulik storleik.». Den opplagte skjevfordelingen, i disfavør små kommuner, henger nok sammen med ett av de andre vedtatte kriteriene som forteller at «som hovudregel skal ingen kommune bli beden om færre enn 10 personar, med mindre det gjeld særskilde forhold.»

På et gitt tidspunkt skal arbeids og inkluderingsminister Hadia Tajik, på bakgrunn av forslag fra IMDI og anbefalinger fra «Nasjonalt utval for mottak og busetting av flyktningar», ta stilling til hvilke kriterier som skal gjelde for anmodningen om bosetting av flyktninger for 2023.

Rogaland KrF vil jobbe for en revidering av kriteriene som kan sikre at små kommuner på en seriøs måte blir innlemmet i arbeidet med å bosette mennesker som trenger en plass å restarte livet sitt på.

I et lite samfunn er du mer synlig, og kan lettere bli integrert i aktiviteter knyttet til barnehage, skole og organisasjonsliv. De fleste kommunene i Norge er en del av et større bo- og arbeidsmarked med interkommunale samarbeid som sikrer tilgang på tjenester og kulturliv. Alt ligger til rette for at vi kan få oppleve vellykket bosetting også i små kommuner. Rogaland KrF forventer derfor gehør for at kriteriene må bli revidert på en slik måte at også små kommuner fremover blir innlemmet i denne viktige dugnaden.