Slik prioriter vi million-beløpene i en krisepreget verden

Viktige tiltak for sårbare barn, penger til nullutslippsferger og økt humanitær bistand til utviklingsland i forbindelse med koronapandemien er blant viktige KrF-gjennomslag som i dag har blitt lagt frem i revidert nasjonalbudsjett.

Kjell Ingolf

Det reviderte budsjettet som i dag er lagt frem bærer preg av en nasjon og en verden i krise. Det er et solidarisk budsjettforslag for å beskytte syke, eldre og sårbare.

Sårbare barn

Konsekvensene av koronapandemien har vært store for mange. Spesielt krevende har den vært for de mest sårbare blant oss. Derfor foreslår regjeringen å gi mer enn 400 millioner kroner til sårbare barn.

– Vi vet at mange barn og unge hadde det krevende på hjemmebane fra før, og koronakrisen har forsterket dette for mange. Regjeringen legger nå frem en stor tiltakspakke rettet mot utsatte og sårbare barn og unge. Det er viktig, sier barne- og familieminister og partileder for KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Disse tiltakene skal bidra til blant annet forebygging av vold og overgrep, å øke tilgjengeligheten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ferie- og fritidsaktiviteter og å ta igjen tapt progresjon på skolen, sier Ropstad.

 

Internasjonal solidaritet

Samtidig som vi håndtere koronapandemien her hjemme kan vi ikke glemme verden utenfor. Derfor foreslår regjeringen nå både en omprioritering og friske midler til utviklingsland.

– Selv om vi har det krevende her hjemme i Norge, må vi ikke glemme resten av verden, sier Ropstad.

– 1 milliard kroner av årets bistandsbudsjett omprioriteres for å møte behovene pandemien skaper i utviklingsland. I tillegg bevilges det 541 friske millioner til helsehjelp i land som rammes av koronaviruset, sier han.

 

Transport og aktivitet i hele landet  

Koronakrisen skaper transportutfordringer. Regjeringen legger viktige midler på bordet for å opprettholde viktig kollektivtransport over hele landet.

– Vi foreslår 1500 millioner kroner for å kompensere for tapte billettinntekter for kollektivtransporten. Det er viktig å kunne opprettholde et godt kollektivtilbud selv om det er færre som benytter seg av den. Det vil dette bidra til, sier Ropstad.

– I tillegg foreslår vi 150 millioner kroner ekstra til fylkeskommunene for å støtte opp om innfasingen av lav- og nullutslippsferger, sier Ropstad.

Også andre tiltak gjøres for å sørge for aktivitet i hele landet.

– Regjeringen har satt av 30 millioner kroner til en egen støtteordning for dagligvarebutikker i distriktene, vi foreslår ny midlertidig tilskuddsordning til skogbruket på 50 millioner kroner og vi foreslår å øke reindriftens kriseberedskapsfond med 10 millioner kroner i tillegg til 20 millioner kroner som ble bevilget tidligere i vår for å avhjelpe beitekrisen, sier Ropstad.

 

Kunnskap og jobb.

Vi er avhengige av kompetanse og kunnskap for å komme styrket ut av krisen. Derfor foreslår regjeringen til sammen 5000 nye studieplasser på universiteter, høyskoler og fagskoler.

– Kunnskap er avgjørende for muligheten til å lykkes i arbeidslivet. Vi vil gi midler til 4000 studieplasser ved universiteter og høyskoler og 1000 fagskolestudieplasser, sier Ropstad.

– Arbeidsmarkedet vil trolig fortsatt være krevende de nærmeste månedene. Det vil gjøre det ekstra vanskelig for dem som når slutten av perioden med rett til dagpenger eller arbeidsavklaringspenger. Regjeringen vil derfor forlenge stønadsperioden for disse ytelsene ut oktober. Dette vil kunne bidra til en tryggere og mer forutsigbar hverdag, avslutter Ropstad.

 

Du kan lese alt om revidert nasjonalbudsjett her: https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2020/revidert-nasjonalbudsjett-2020/id2700940/