Viktige endringer i sjømatindustrimeldingen

– Kvalitet er grunnlaget for økt verdiskapning og trygge arbeidsplasser. Vi skal ikke konkurrere på lønn, men vi skal være best på kvalitet. Det krever et kvalitetsfokus fra fisken fanges til den havner i butikkhyllene, sier Line Henriette Hjemdal, næringspolitisk talskvinne i KrF.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Næringskomiteen har i dag samlet seg om mange viktige endringer i innstillingen til sjømatindustrimeldingen. Opptrappingsplan for flerbestandsforskning, bedre kvalitet, tiltak for økt rekruttering og kommisjon som skal vurdere hele pliktsystemet, er blant sakene som har fått flertall i komiteinnstillingen. Hjemdal trekker frem opptrappingsplanen for flerbestandsforskning som en viktig seier.

– KrF har prioritert dette i våre alternative budsjetter og fått gjennomslag for det. Vi forventer nå at regjeringen legger inn i løft i bevilgningen allerede i budsjettet til høsten, fortsetter Hjemdal.

Den viktigste nyheten fra innstillingen er at komiteen samlet stiller seg bak en kommisjon som skal se på samfunnsmessig, økonomiske og juridiske sider ved hele pliktsystemet.

– Dette har vært en viktig sier for KrF. Vi har ønsket en kommisjon som ser på alle sidene ved pilotsystemet og konsekvensene av endringer. Mandatet blir å se på samfunnsmessige, økonomiske og juridiske sider ved både innstramming, oppheving og justering av pliktsystemet og komme med en anbefaling. Dette gir oss det fulle bilde av hva som er riktig å gjøre. En så viktig næring fortjener at vi tar oss tid til å gjøre jobben skikkelig, fortsetter Hjemdal.

– Kommisjonen får i oppdrag å presentere en anbefaling denne høsten slik at regjeringen får tid til å presentere en ny sak til Stortinget våren 2017. Denne saken skal vi avslutte inneværende valgperiode, understreker Hjemdal.

– For KrF har det vært viktig å jobbe for brede flertall for sakene som er viktige for oss. Fiskerinæringen er så viktig for landet at den fortjener mer enn minimale flertall, fortsetter Hjemdal.

Flertallet i komiteen ber også regjeringen utarbeide to strategier, en for bruk av alt restråstoff/biprodukter og incentiver for ilandføring av hele fisken, og en for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen.

– Dette er viktige punkter for KrF da vi er opptatt av at yngre ser fremtiden i den tradisjonelle fiskerinæringen, men også gjennom en næring som vil være viktig i norsk bioøkonomi, sier Hjemdal.

 

Komiteen ber også regjeringen utrede muligheten og konsekvensen av å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter.

– Dette var en opplysning som kom frem under høringen og det er viktig at regjeringen undersøker muligheten for å sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene. Dette er viktige spørsmål for kystflåten vår, avslutter Hjemdal.