Statsbudsjettet 2017: Savner sterkere innsats for skolen, familiene og arbeidsledige

– KrF etterlyser satsing på familiene, flere lærere for de yngste elevene og sterkere tiltak mot ledigheten, sier finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen, fra KrF.

Hans Olav møter pressen

Tidlig innsats i skolen
KrF vil ta tak i de voksende klassestørrelsene og videreføre satsingen på tidlig innsats i skolen. Vi vil innføre en norm på to lærere i hver klasse på over 16 elever i 1.-4. trinn. Slik vil hver enkelt elev få bedre oppfølging tidlig i skolegangen, når mulighetene for læring er størst.

– Hvis vi ikke viderefører KrFs satsing på flere lærere for de yngste elevene, blir det i realiteten et kutt i tidlig innsats i skolen med dette budsjettet, sier Syversen.

 – I dag får altfor mange elever som sliter hjelp først sent i barneskolen eller på ungdomsskolen. Derfor må vi ha flere lærere og mindre klasser i småskolen. Lærerne etterspør dette, og forskning viser at det gir resultater. Det vil forebygge fattigdom og bidra til verdiskaping og sysselsetting i fremtidens kunnskapssamfunn, sier Syversen.

Småbarnsfamiliene

– Familiepolitikken og statsråd Solveig Horne er ingen budsjettvinner. Det vil KrF endre på. Blant annet er det viktig for oss å øke kontantstøtten for å sikre valgfrihet for familiene, sier Syversen.

– Tidlig innsats er også sentralt i barnehagene. Det innebærer økt bemanning, slik at hvert enkelt barn kan ses og hjelpes best mulig, sier Syversen.

– Foreldrepengene for studenter og andre unge foreldre er fortsatt bare en brøkdel av foreldrepengene som yrkesaktive får. Her trenger vi en økning for å bekjempe barnefattigdom og bidra til at flere unge kan velge å bli foreldre. Dette blir ikke mindre viktig i møte med fallende fødselstall og en aldrende befolkning, som kan skape store utfordringer for finansieringen av velferden i fremtiden, sier Syversen.

Eldre

– KrF er opptatt av å sikre alle eldre en verdig alderdom. I budsjettet for inneværende år sørget vi for å øke minstepensjonen for enslige minstepensjonister med 4000 kroner.

– Enslige minstepensjonister har fortsatt en inntekt langt under fattigdomsgrensen. Lønnsmottakere og andre pensjonister får lavere skatt med dette budsjettet og dermed bedre kjøpekraft. Det får ikke minstepensjonistene, som ikke betaler skatt. Det hadde ikke vært for mye å forvente at regjeringen hadde foreslått en ytterligere økning i minstepensjonen for neste år, sier Syversen.

Sysselsetting og verdiskaping
– KrF er glad for at regjeringen setter av midler til vedlikehold av offentlig infrastruktur der behovet er størst, på Sør- og Vestlandet. Men vi trenger flere tiltak, blant annet en sterkere økning i lærlingtilskuddet for å hjelpe flere unge inn i arbeidslivet, sier Syversen.

Selskapsskatten på bedriftenes overskudd og inntektsskatten for personer er etter alt å dømme de mest skadelige skattene for verdiskaping og investeringer i næringslivet. Det er også positivt at regjeringen nå gjennomfører KrFs mangeårige krav om å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, sier Syversen.

Bistand til verdens fattige
– Vi setter pris på at Solberg-regjeringen for første gang selv foreslår en bistandsbevilgning som tilsvarer 1 prosent av brutto nasjonalinntekt, sier Syversen.

– Men for KrF er størrelsen på bistanden bare et utgangspunkt – det som teller er utviklingseffekten. I så måte fortjener regjeringen honnør for å prioritere bistand til helse og utdanning i fattige land. KrF har i lang tid har prioritert disse områdene høyest, fordi de gir så stor utviklingseffekt. Bistand gjennom sivilsamfunnets aktører er også effektivt, og jeg er glad for at regjeringen ikke gjentar sine store kutt til dette feltet i år, sier Syversen.

Klima
– Vi trenger kraftigere miljø- og klimatiltak enn det som ligger i budsjettet. KrF stiller ingen ultimative krav når det gjelder virkemidler, det sentrale for oss er å redusere klimautslippene. Vi trenger et grønnere skatteregime som gjør det lønnsomt å gjøre klima- og miljøvennlige valg, og vi må ta i bruk virkemidler som handler om andre deler av klimapolitikken, sier Syversen. 

Vold mot barn
– Det er også klart at regjeringens oppfølging av opptrappingsplanen for innsats for barn som utsettes for vold må styrkes, og at vi trenger en offensiv styrking av barn og unges psykiske helse, sier Syversen.

 – Jeg ser frem til konstruktive forhandlinger i Stortinget for å gi budsjettet en tydeligere sentrumsprofil, avslutter Syversen.