Savner helsesatsinger i statsbudsjettet

– KrF er bekymret for manglende midler til opptrappingsplan på rusfeltet og barn og unges psykiske helse, samt regjeringens forslag til kutt til frivillige og ideelle aktører, sier Olaug Bollestad, leder i helsekomiteen.

Olaug Bollestad
FOTO: AGNETE BRUN/TINAGENT

– Regjeringen har gitt tydelige løfter om en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, men går ikke langt i å forplikte seg økonomisk i statsbudsjettet for 2018. Vi hadde ønsket oss flere konkrete, økonomiske prioriteringer, men regjeringen forplikter seg foreløpig lite på dette området, sier Olaug Bollestad, som vil jobbe for ytterligere forpliktelser.

– Flere psykologer i kommunene er ett tiltak som vi i alle fall må fortsette å fokusere på. KrF vil også arbeide for styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Psykisk helse og rus

– KrF er bekymret for opptrappingsplanen for rusfeltet. Vi er redd for at vi med regjeringens forslag vil komme på etterskudd når det gjelder å nå nålet om økning på 2,4 mrd innen 2020, og vi frykter at disse midlene ikke vil bli brukt etter hensikten, sier Bollestad, som også er ny leder for Stortingets helse- og omsorgskomite.

I en opptrappingsfase er det noen ganger behov for øremerkinger. Behovet for øremerking gjelder også de ideelle aktørene. KrF er svært kritisk til regjeringens forslag til kutt til frivillige og ideelle aktører, både på helsefeltet og andre felt.

– Vi vil ha en sterk sivil sektor, da må også statsbudsjettet bære preg av dette, sier hun. – Budsjettdokumentene viser med all tydelighet at vår invitasjon til alle partier om stortingsdugnad for de ideelle er helt nødvendig. Vi er blant annet nødt til å finne en fullgod løsning på de historiske pensjonsutfordringene.

Sykehus og eldreomsorg

KrF mener regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform blir for stram.

– Er det virkelig ytterligere effektiviseringspotensiale blant sykehusansatte. Er det ikke heller motsatt, når de ansatte løper beina av seg og melder om at økonomien allerede i dag overstyrer de faglige hensynene, spør Bollestad.

Regjeringen tilrettelegger for 1800 flere sykehjemsplasser. Det er bekymringsverdig at det ikke ser ut til at regjeringen tar innover seg at vi må ruste oss for at vi blir flere eldre og at det garantert blir økt behov for flere sykehjemsplasser enn dette. Regjeringens forslag legger til rette for 350 nye dagaktivitetsplasser for personer med demens i 2018.

– Jeg tror vi vil se at dette er altfor få plasser. Det er altfor lite midler. KrF vil jobbe for en økning i antall plasser, sier Bollestad.

Behov for kompetanse

Bollestad påpeker at vi er også helt nødt til å øke utdanningskapasiteten. Vi trenger flere sykepleiere og flere leger, både på sykehusene og i kommunene i tida som kommer.

– Regjeringen foreslår 55 millioner kroner til pilotforsøk med primærhelseteam i kommunene. Det er vel og bra, men det løser på ingen måte fastlegeutfordringene. Vi er nødt til å utdanne flere leger, og vi må hjelpe kommunene til å ansette gode fastleger ved å spre de gode modellene, som Alis Vest. Det er en modell som bør spres til hele landet, avslutter Bollestad.