Bollestads tale: – Sammen om det viktigste

– Alle er vi med i KrF fordi vi ønsker det beste for landet og for partiet. La det ikke være noen tvil: Vi trenger dere alle sammen! Vi står sammen om det viktigste. Vi står sammen for et varmere samfunn, sa en engasjert konstituert partileder Olaug Bollestad i sin tale til 400 KrF-ere på landskonferansen. Les hele talen her.

Bilde av Olaug Bollestad i sin tale til 400 KrF-ere på landskonferansen
Olaug Bollestad på talerstolen.

Korrigeres mot framføring

Gode KrF-ere!

Da programmet til denne konferansen ble lagt, og det sto leders tale, så hadde jeg ikke sett for meg at det var jeg som skulle stå her i dag. Det er mye som har skjedd på kort tid, uten tvil.

Vi visste at det kom til å bli krevende, men vi visste at vi måtte ta et valg.

Vi har vært opptatt av hvor viktig det er å peke ut en videre retning slik at KrFs politiske prosjekt kan få mest mulig gjennomslag.

La meg begynne med å minne om hvorfor vi hadde landsmøte i fjor: Knut Arild, Kjell Ingolf og jeg var enige om at det var tid for KrF å gå inn i regjering, selv om vi ikke var enige om hvilke partier vi burde samarbeide med for å få mest mulig gjennomslag.

Etter prosessen i partiet, var det landsmøtets beslutning at vi skulle søke mulighetene for å kunne gå inn i Solberg-regjeringen. Det var oppdraget forhandlingsdelegasjonen fikk og som vi forsøkte å forvalte på best mulig måte for KrF da vi var på Granavolden.

Med oss i ryggsekken hadde vi Landsstyrets enstemmige vedtak Sammen for et varmere samfunn, som tydelig viser KrFs politiske prosjekt som vi alle var enige om. Og selv om forhandlinger er gi og ta, håper jeg dere ser solide spor av KrF og det politiske prosjektet vårt her.

Vi har fremforhandlet en plattform med klar verdiforankring i vår kristne og humanistiske arv, der vi både får en barnereform og en likeverdreform, vi forsterker klimamålene og virkemidlene kraftig, der mer av bistanden på 1 prosent skal gå til de fattigste.

I tillegg har vi vunnet fram med vår landbruks- og fiskeripolitikk, som er spesielt viktig for distriktene … og som selvfølgelig er spesielt viktig for den nye Landbruks- og matministeren.

Landbruket bidrar til aktivitet og bosetting over hele landet, og gir oss fantastisk mye god norsk kvalitetsmat. Det skal vi være stolte av! Landbruket er viktig for Norge. Og viktig for KrF.

Det synes i plattformen!

Og dere, det skyldes ikke minst vår næringspolitiske Steinar Reiten. Nå er det ikke lengre mor mi som sitter på skulderen og passer på, men nå har jeg Steinar Reiten!

Landbrukspolitikken blir en helt annen med KrF i regjering. Vi skal bygge på fire viktige søyler:

Et velfungerende importvern, samvirkebaserte markedsordninger, årlige jordbruksforhandlinger, og en eiendomspolitikk for den selveiende bonden.

I jordbruksoppgjørene skal regjeringen ivareta både de store gårdene, men også de mange små og mellomstore brukene som vi har rundt om i landet. Mange av disse er familiebruk der hele familien bidrar i gårdsdriften. Det sier seg selv at det er viktig for familiepartiet KrF.

Vi har fått gjennomslag for at importvernet for landbruksprodukter er en forutsetning for å opprettholde landbruk over hele landet, og regjeringen vil ta hensyn til de naturgitte konkurranseulempene for norsk landbruk.

Det er en viktig erkjennelse at det er dyrere og mer utfordrende å drive jordbruk mange steder i Norge enn i andre land.

Konsesjonsgrensene for svin og fjørfe blir ikke økt, og kvoteordningen for melk videreføres som i dag.

Vi slår fast at det ikke skal gjøres endringer i konsesjonsloven på jordbrukseiendom, og at det skal være bo- og driveplikten videre.

Også jeg som landbruksminister er opptatt av å ta godt vare på og videreutvikle de gode landbruksskolene vi har. Det å være bonde stiller høye krav til kompetanse, og hvis nye generasjoner skal ønske å ta over gården, da må vi sørge for at de får den kompetansen.

Denne landbrukspolitikken, folkens, lukter det KrF av lang vei!

Nå er dette regjeringens politikk.

Jeg er så glad for at Bondelaget har lagt merke til at KrF har prioritert landbrukspolitikken høyt i forhandlingene.

Jo da, jeg har registrert at senterpartikameratene Vedum og Pollestad ikke er fornøyd denne gangen heller, men jeg må vel innrømme at det betyr litt mer at bøndene sjøl seier:

KrF har innfridd i forhandlingene!

Gode KrF-venner,

Er det noe jeg er skikkelig stolt av, er det vårt gjennomslag for en barnereform som løfter familiene og som er spesielt viktig i kampen mot barnefattigdom.

Barnetrygden skal økes kraftig med hele 600 kr i mnd for barn under 6 år. Det er 7200 kr i året!

Det er et skikkelig løft!

Dette vil barnefamiliene merke!

Det vil utgjøre en stor forskjell for de som har det tøffest.

Hvorfor prioriterer vi denne aldersgruppa?

Jo, fordi det er da gapet mellom inntekt og utgifter er størst.

Dessuten har vi vunnet en viktig sosial seier:

Økningen i barnetrygden skal holdes utenfor sosialhjelp.

Sist september var jeg og noen KrF-ere på Island.

Der fikk vi tydelig demonstrert hvor viktig det er å investere i barna. Ved å investere i barnas hverdag og gi dem tilgang til fritidsaktiviteter for at de skal blomstre og oppleve mestring.

Med oss til Granavolden, hadde vi den islandske modellen. Og nå, dere, skal det innføre et fritidskort som skal dekke aktiviteter for alle barn mellom 6 og 18 år (vise fram kortet!).

Er det noen som har lest Kadra Yusufs innlegg? Det har spredt seg i rekordfart på Facebook. Det er tydelig at altfor mange kjenner seg igjen. Der skriver hun:

«Fritidsaktiviteter er i ferd med å skape et klasseskille. Mange av oss rister på hodet av hvor dyrt det er. Men det å riste på hodet hjelper ikke de som aldri får delta. De barna som ikke får oppleve mestring, samhold og opplevelser fordi det avhenger av dine foreldres lommebok.» sitat slutt

Med vårt fritidskort gir vi Kadra et håndslag.

Det vil gjøre at færre barn føler seg utenfor og flere barn blir inkludert.

Dette vil utgjøre en forskjell i mange barns liv!

I tillegg får de som nå får barn uten å ha vært i jobb de siste 6 månedene et skikkelig løft. I 2013 var engangsstøtten på 35 000 kroner, etter å ha støvet ned under de rødgrønne i mange år.

Fordi KrF er opptatt av at økonomi ikke skal være årsak til at noen velger å avslutte svangerskapet, og for å gi alle barn en best mulig start, har vi nå klart å heve beløpet til 1G. Engangsstøtten blir nå på nesten på 97 000 kroner.

Det vil si at den har økt med 177 prosent!

Kjære KrF-ere: Dette er en barnereform vi virkelig kan juble for!

Og kjære venner:

I front, med et bankende hjerte for alle barn i Norge, en som alltid tenker på barna først, har Norge nå fått den beste barne- og familieministeren de kunne få, vår egen Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf, vi er så stolt av deg. (applaus)

Gode KrF-ere

KrFs sosiale hjerte i skolepolitikken bygger videre på arven etter vår kjære Jon Lilletun.

Med sitt åpne, rause, inkluderende vesen – viste han at det viktigste vi kan gjøre som politikere er å se den enkelte.

Det viktigste i skolepolitikken er at den enkelte elev blir sett og får den hjelpen han eller hun trenger.

Derfor er vår store seier – lærernormen – enormt viktig.

Og for de yngste skolebarna skal skolestarten gjøres mer fleksibel.

I tillegg skal det legges mer vekt på de minste barnas hverdag når lærerplanene lages.

Eleven må alltid settes foran systemene.

KrF har også fått gjennomslag for et verdiløft i skolen. Formålsparagrafen skal i større grad skal løftes fram i skolehverdagen.

Skolens oppgave som formidler av kulturarv, verdier og allmenndannelse skal løftes fram. Det er viktig for å sikre at skolen skal kunne både danne og utdanne, og være en trygg arena for mestring.

Det skal rekrutteres flere lærere, og sikres desentralisert utdanning, noe som vil være helt avgjørende for å kunne skape levende distrikter.

Alle elever skal få tilgang til kompetente lærere uavhengig av hvor man bor i landet.

Gode KrF-ere,

Uavhengig av hvilken side vi hadde valgt å samarbeide med, ville innvandringsfeltet vært krevende. Det var det også på Granavolden.

KrF er ofte i mindretall – enten sammen med V eller sammen med SV. For i de fleste innvandringssaker er Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og Sp ofte enige. Den balansen som har vært i norsk politikk de siste fem årene er videreført i plattformen.

Det rekordhøye nivået på kvoteflyktninger på 3000 skal videreføres. Dette er en stor seier, selv om antall kvoteflyktninger skal ses i sammenheng med utviklingen på feltet, for eksempel om det skulle bli en enighet om relokalisering av asylsøkere fra EU.

Uansett er dette nivået nesten tre ganger høyere enn det som har vært normalnivået helt siden de rødgrønne styrte.

Og 1000 flere enn det Senterpartiet gikk for i sitt alternative budsjett for 2019.

Vi har styrket rettsikkerheten for konvertitter. Det betyr at asylsøkere som har konvertert skal nå få møte personlig sammen med et vitne under nemndsmøte i UNE.

Dette vil bidra til at flere asylsøkere som er reelle konvertitter blir trodd i utlendingsforvaltningen.

Er det ikke bra?

Rettshjelpsordningene for alle asylsøkere skal styrkes. Det vil gjøre innvandringspolitikken vår mer human.

Vi skal få et prøveprosjekt for hurtigbosetting av enslige mindreårige asylsøkere etter modell fra Nederland. Det er et kjempeviktig tiltak som vil bidra til å gi den enslige, mindreårige asylsøkeren et hjem.

For et par år siden møtte jeg ei dame i Rogaland. La oss kalle henne Nardus. Hun hadde bodd på asylmottak i over 16 år. Uten familie, lite penger til medisiner, mat eller klær. Det gjorde sterkt inntrykk å møte henne.

Nå har vi fått på gjennomslag for at Nardus, og flere som henne, skal få varig opphold. Vi har nemlig fått gjennomslag for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd svært lenge i Norge.

Bestemødre og fedre som ikke har fått opphold tidligere, skal nå kunne føle seg trygge og ivaretatt.

Det er stort – selv om det ikke er mange – vil det utgjøre en stor forskjell for den enkelte.

Kjære KrF-ere,

Forrige lørdag tvitret Schibsted-direktør Kristin Skogen Lund:

«Som dobbel tvillingmor har jeg fått dyp respekt for bånd det er vanskelig for andre å forstå».

Debatten om tvillingabort har engasjert mange den siste tiden.

Da er det greit å minne om et par ting: Selvbestemt tvillingabort var ikke lov i Norge før i 2016. Nei, Norge er faktisk det eneste landet i Europa som tillater dette.

Når det ikke lenger blir tillatt, fremstilles det som om kvinners rettigheter blir utradert.

Snakk om å snu ting på hodet!

KrF-ere, dette er et viktig gjennomslag. Tvillinger hører sammen.

 Personlig historie

Selvfølgelig er det mer krevende med to eller tre enn med ett barn.

Derfor har KrF kjempet igjennom at tvillingforeldre skal få 4 ekstra måneder i foreldrepermisjon og trillingforeldre får et helt år ekstra.

Vi har også fått gjennomslag for å utvide gratis langtidsvirkende prevensjon opp til 24 år, og det skal utarbeides en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på 10 år.

Dette er sentrale og viktige KrF-saker som vi har kjempet for i mange år!

Kjære KrF-ere,

KrF er opptatt av å bruke ny teknologi. Vi vil bruke ny kreftmedisin. Vi vil ha persontilpasset medisin. Moderne medisin er en gave.

Samtidig er vi opptatt av å sette etikken før teknikken.

I veldig mange krevende spørsmål har KrF flertallet i Stortinget mot seg. Dette fikk vi merke i fjor vår da bioteknologimeldingen ble behandlet i Stortinget.

Men i regjeringsforhandlingene fikk vi store gjennomslag.

Vi fikk reversert endringene som var krevende for oss. Det er enighet om at alle de fire partiene må være enige for at bioteknologiloven skal endres.

Det gir oss i praksis vetorett.

Dermed blir det ikke tillatt med eggdonasjon. Det blir ikke tillatt med assistert befruktning for enslige. Det blir ikke tillatt med mitokondriedonasjon, som innebærer genmateriale fra tre foreldre. Det blir ikke et offentlig tilbud om tidlig ultralyd eller tilbud om NIPT -blodprøve til alle gravide.  

KrF kjemper for et samfunn hvor barns rett til å kjenne sitt opphav og har trygge rammer, er viktigst, og trumfer de voksnes rettigheter.

Vi kjemper for et samfunn hvor alle skal være velkommen, uavhengig av diagnose, yteevne og egenskaper.

Vi vil ha et raust og mangfoldig samfunn.

Om staten skulle finansiere undersøkelser som spesifikt leter etter visse diagnoser og egenskaper hos barnet i mors liv, så gir det et signal om at noen er mer velkomne enn andre.

Gravide som får beskjed om at barnet de bærer på har en diagnose eller annerledeshet skal ikke oppleve at det er uansvarlig eller uønsket fra stat og samfunn sin side at de velger å bære barnet frem.

Derfor er jeg så glad og stolt over at KrF har fått gjennomslag for en likeverdsreform, hvor målet er å gjøre det enklere for familier som venter eller allerede har barn med spesielle behov.

Altfor mange familier forteller om en kamp mot systemet, en kamp for å bli forstått og for å få den hjelpen de trenger i hverdagen.

Gode KrF-ere – det kan ikke og skal ikke være den enkelte families utfordring. Det er vår utfordring, det er vårt ansvar. Nå sikrer vi at dette kommer på plass:

Foreldre som venter barn med spesielle behov skal få lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet, så de kan tilbys veiledning og støtte når den trengs som aller mest.

Vi vil innføre en koordinatorgaranti som sørger for at de samme familiene sikres hjelp og avlastning i hverdagen og i møte med systemet.

Brukerstyrt Personlig Assistent skal defineres som et likestillingsverktøy. Det er viktig at BPA-ordningen ikke bare gir enkeltmennesker hjelp med helt grunnleggende tjenester, men at den muliggjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker.

Hvor mange timer med BPA den enkelte får skal være en faglig vurdering, og ikke avhengig av god eller dårlig kommuneøkonomi.

Kjære KrF-ere,

Etter den siste rapporten fra FNs klimapanel som kom høsten 2018, er det helt nødvendig å skjerpe både klimamålene og virkemidlene for å kutte utslipp. Det var en klar bestilling fra vårt landsstyre da vi gikk inn forhandlinger.

Granavolden-plattformen inneholder nye og langt mer ambisiøse klimamål enn tidligere.

Den inneholder også viktige, nye virkemidler. Viktigst er en ny opptrappingsplan for økt CO2-avgift, som er en sentral del av et grønt skatteskifte.

KrF har også fått gjennomslag for å gjennomføre en internasjonal satsing på fornybar energi, energieffektivisering og utfasing av kull i Sør.

I tillegg har vi fått gjennomslag for en utvidet klimarapportering i statsbudsjettet – som er en form for klimabudsjettering.

Gode venner,

KrF har lenge ført an i norsk utviklingspolitikk – og vårt engasjement på dette feltet er sterkere enn noen gang.

Vi har fått det jeg vil si er den viktigste posten i regjeringen: Utviklingsministeren! 

Og hvilken minister… Vi er stolt av deg Dag Inge! Kjære KrF-venner: Gi en stor applaus til vår, og Norges, nye utviklingsminister: Dag Inge Ulstein! 

Allerede i de første tilbakemeldingene på utviklingskapittelet i plattformen, ble det snakket om at KrF har satt sitt tydelige preg.

Bygget på KrFs internasjonale utvalgs grundige arbeid med KrFs egne utviklingsmelding i 2016, har vi fått på plass en utviklingspolitikk vi kan være stolte av:

Det slås tydelig fast at ”en prosenten” til utvikling ikke skal røres.

Bistanden skal bli mer forutsigbar, mer langsiktig og mer fattigdomsorientert. Mer av vår innsats skal gå til de som trenger det aller mest –ikke minst til Afrika sør for Sahara.

Vi lanserer også flere nye satsinger:

Regjeringen skal ta et internasjonalt initiativ mot den systematiske selekteringen og volden mot jenter – som har ført til et stort underskudd av jenter i flere land. Det har blitt kalt et folkemord mot jenter.

Her kan Norge virkelig ta et ansvar i kampen for kvinners rettigheter internasjonalt.

Vi har fått gjennomslag for et eget bistandsprogram mot vår tids slaveri. I dag lever mer enn 40 millioner mennesker som slaver. Det er grusomt, og det må bekjempes!

Samtidig legger regjeringserklæringen opp til fortsatt satsing på de hovedområdene som KrF har løftet opp i flere tiår:

Livreddende helsetjenester, utdanning for alle, satsing på næring og jobbskaping og ikke minst en kraftig satsing på fornybar energi i sør. 

Kjære venner.

KrFs inntreden i regjering innebærer et taktskifte i utviklingspolitikken.

Gode KrF-ere,

Helt fra Granavolden-erklæringens innledning, er det tydelig at KrF nå har en hånd på rattet. Denne plattformen er preget av kristne verdier, familie og menneskeverd på en helt annen måte enn i forrige erklæring. Mange husker helt sikkert hvor sterkt KrF reagerte på forrige regjeringsplattform.

De hadde jo glemt det kristne verdigrunnlaget.

I innledningen til plattformen står det blant annet at «vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Av disse har det sprunget ut idealer om likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen. Regjeringen vil basere sin politikk på disse verdiene og institusjonene som bærer samfunnet vårt.» Sitat slutt.

Det er nesten som å lese KrFs partiprogram!

Vi er opptatt av troens plass i samfunnet. Her står det at regjeringen anerkjenner barns trosfrihet og rett til å tilhøre og være medlem av et tros- og livssynssamfunn.

Dette er en viktig seier, for å ta barns tro på alvor og også at de telles med ved beregning av støtte. Hvis barna ikke hadde vært med, ville man i praksis straffet menigheter der det er mange barn.

Forrige regjeringen mente at det måtte være minst 500 personer i et trossamfunn for å få støtte. KrF har fått det ned i 50 personer, der også barn regnes inn.

Dette er mye takket være vår egen mann i forhandlingene, Erik Lunde, som slo hardt i bordet! Så hardt som en sørlending han, da.

Et samfunn på vei i full fart fremover, trenger røtter. Norges forankring i de kristne verdiene kommer tydelig til syne i Regjeringens nye politiske plattform.

Det betyr noe at KrF er i regjering!

Kjære KrF-ere,

Oppsummert så mener jeg at Granavolden-plattformen er gjennomsyret av veldig mye god KrF-politikk.

Og jeg er så stolt over det politiske prosjektet vi som firepartiregjering nå sjøsetter, fordi det vil bety noe for de som trenger det aller mest.

Gode KrF-ere,

Vi har vært igjennom en krevende tid for partiet.

En oppvisning i partidemokrati, med KrF minutt for minutt fra fylkesårsmøtene.

Dette endte i et delt landsmøte og Knut Arild som varslet sin avgang idet KrF gikk inn i dagens regjering.

Forrige torsdag var landsstyret delt på midten. Det må vi ikke skyve under teppet.

Det må være takhøyde for uenighet i KrF.

Det er rom for å være entusiastisk og det er rom for å være usikker. Vi må være rause med hverandre og gi hverandre tid.

Men jeg har en oppfordring til oss alle: Nå må vi finne sammen.

Vi må finne det det som forener oss.

Jeg må ikke tillegge hverandre motiver, men huske på hvorfor vi er med i KrF.

Hva vi står for som et kristendemokratisk sentrumsparti.

Som Knut Arild så tydelig sa i sin tale den 28. september:

Vår stolthet ligger i hva KrF står for – ikke hvem vi samarbeider med. Debatten om hvem KrF skal samarbeide med, er ikke en debatt om KrFs sjel.

Vår identitet er ikke avhengig av høyre- eller venstresiden.

 KrFs sjel ligger i den politiske bevegelsen vi er som parti. (sitat slutt)

Vi kjemper for en politikk for de som trenger det aller mest.

En politikk som anerkjenner vår kristne kulturarv og forankring.

Som løfter barna og familiene.

Som vil gjøre hverdagen enklere til familier med barn med spesielle behov.

En mer ambisiøs klimapolitikk.

Politikk som demonstrerer at Norge ikke er seg selv nok, men gjør mer for å hjelpe de aller fattigste og mest sårbare.

KrF er et bredt folkeparti, og det må vi fortsette å være.

Alle er vi med i KrF fordi vi ønsker det beste for landet og for partiet.

Og dere – la det ikke være noen tvil:

Vi trenger dere alle sammen!

Vi står sammen om det viktigste.

Vi står sammen for et varmere samfunn.