Sammen for et varmere samfunn

KrF vil bygge et varmere samfunn, der vi slår ring om det som virkelig betyr noe i samfunnet; der vi bryr oss folks hverdag; og der vi tar tak i vår tids globale utfordringer. Les mer om landsstyrets vedtak om KrFs politiske prioriteringer her.

Illustrasjonsbilde med fire deler. Et bilde av et søskenpar. Et bilde med en bestemor og bestefar med hvert sitt barn på fanget. Ett med en grønn klode. Et annet med en far og en sønn som ler sammen.
Illustrasjonsfoto.

Sammen for et varmere samfunn

Norge er et svært godt land å bo for de fleste. Mange har det bra i samfunnet vårt. Samtidig er det noen utviklingstrekk som er urovekkende. Flere kjenner på at noe av det beste med Norge er under press – tilliten, tryggheten og fellesskapet. Vi er i ferd med å få et kaldere samfunn der viktige verdier forvitrer, der noen mennesker sorteres bort, der flere står alene og vi kjenner mindre ansvar for hverandre, der systemet settes foran mennesker. Globalt står vi også overfor store utfordringer.

I møte med disse utfordringene vil KrF ta tre grep for å bygge et varmere samfunn:

Vi slår ring om det som virkelig betyr noe i samfunnet

Vår verdiforankring i kristne røtter, i vår kulturarv gir trygghet. Et samfunn i forandring trenger forankring. Velferdsstaten og tillitssamfunnet kan ikke fungere uten forbindelse til de verdiene som de er etablert på. Dette er verdier som må styrkes. Det vil styrke samfunnskontrakten, mellom den enkelte og samfunnet, det som binder oss sammen. Det bygger tillit.

Jo mer mangfoldig samfunnet er, dess viktigere er det at samfunnet har slike felles verdier for å fungere og holde sammen. Med en tydelig stemme i integreringspolitikken, vil vi fokusere på hva tillitssamfunnet krever av oss alle. Den mest sentrale verdien i vårt samfunn er respekten for menneskeverdet. Slår vi ring om menneskeverdet, får vi et varmere samfunn.

 1. Det betyr at barn trenger å bli kjent med den kristne kulturarven, gjennom barnehage og skole.
 2. Det betyr at de som kommer til Norge blir godt integrert og ikke bare lærer norsk, men lærer å kjenne verdiarven vi bygger på, vårt etiske morsmål.
 3. Det betyr at mennesker ikke sorteres bort før de blir født eller stemples ut når de blir gamle.
 4. Det betyr et nei til aktiv dødshjelp og et ja til aktiv livshjelp.
 5. Det betyr en likeverdsreform[1] slik at alle med funksjonsnedsettelser får et verdig liv.

Vi bryr oss om din hverdag

Det skal være tid til det viktigste, tid til hverandre, enten det er til barna i familien, den enkelte elev i skolen, eller omsorg for de eldre og de som trenger det mest. Det gir en varmere hverdag, et varmere samfunn.

KrF skal være tydeligere på det viktigste – tid til barn og familie. Vår politikk skal bestå hverdagstesten i møte med familiene. Har vi tid til det viktigste bidrar vi også til at de nære fellesskapene styrkes, der færre føler seg utenfor, flere får bruke evnene sine, og bidra i fellesskapet. Et samfunn der vi tar ansvar for eget liv og hverandre, og særlig for de som trenger det mest.

 1. Det betyr en barnereform[2] som bekjemper barnefattigdom og gir en varmere og mer fleksibel hverdag for barnefamiliene: Barnetrygden økes kraftig, foreldrepengene styrkes og barnefamilier får gratis barnehage fra tredje barn.
 2. Det betyr mer tid til hver elev. Lærernormen med gjennomsnittlig 15 elever per lærer fra 1. – 4. klasse og 20 elever fra 5. – 10. klasse må gjennomføres, slik at hver elev kan bli sett og vi kan bidra til en mobbefri skole.
 3. Det betyr et seniorvennlig samfunn med en god eldreomsorg og økt bemanning på sykehjem som gir tid til hver enkelt.
 4. Det betyr at vi bygger fellesskap nedenfra i bygd og by, med en aktiv næring- og distriktspolitikk for levende lokalsamfunn og en sterkere satsing på frivillighet og sivilsamfunnet.
 5. Det betyr sterkere satsing på psykisk helse, inkludering av de som faller utenfor skole og arbeidsliv, og bedre integrering i lokalmiljøene.

 

Vi tar tak i vår tids globale utfordringer

Det betyr at vi vil kjempe for et bærekraftig samfunn der vi ikke lever over evne og vår velstand ikke går på bekostning av det globale fellesskapet. Det gjelder fattigdomsproblemene, klimautfordringen, flyktningkrisen og kampen mot menneskehandel.

Vi skal bidra til å nå bærekraftsmålene. Det krever mer samarbeid, ikke mindre. Dette er enda viktigere i en tid der egeninteressen dominerer mer og mer internasjonalt. Et varmere samfunn skal ikke være seg selv nok. Vi vil ta kampen mot egeninteressen. Norges stemme må være på de fattiges og klimaets side.

 1. Det betyr at vi må ta vår del av ansvaret for å nå 1,5-gradersmålet på klima, der Norges utslippskutt hovedsakelig tas hjemme.
 2. Det betyr at Norge skal bli et nullutslippssamfunn. Framtiden må bygges klimanøytralt, der fossile energikilder fases ut og satsingen skjer på fornybar energi.
 3. Det betyr at Norge skal ligge i første rekke i kampen mot fattigdom. Utviklingsreformene KrF har foreslått i vår egen utviklingsmelding må gjennomføres.
 4. Det betyr at Norge skal styrke innsatsen for fred og bistå de som rammes av konflikt, blant annet gjennom bistand og å øke antallet kvoteflyktninger.
 5. Det betyr kamp mot slaveriet gjennom et nytt bistandsprogram med forebyggende tiltak, tiltak mot kriminelle nettverk i utviklingsland og bistand til de som blir tvunget inn i slaveri.

Vedtatt at KrFs landsstyre 28. september 2018


[1] Likeverdsreformens hovedelementer:

 • Ordningen med Bruker Personlig Assistent (BPA) endres til et likestillingsverktøy – ikke lenger en helseordning – og gis en nasjonal standard.
 • Innføring av koordinatorgaranti i alle kommuner slik at alle familier med funksjonshemmede barn får sine rettigheter oppfylt.
 • Sikre en forbedret pleiepengeordning for foreldre med syke barn; endres fra tidskonto til tidsubegrenset ytelse;
 • Tiltak for inkluderende arbeidsliv med flere tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, flere plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA), også i vanlige bedrifter,
 • Sikre attføringsbedrifter og si nei til konkurranseutsetting av disse.
 • Forenkle hjelpestønadsordninger og dokumentasjonskrav slik at mennesker med varige funksjonsnedsettelser får den respekten de har krav på.

[2] Barnereformen blir presentert av KrFs ledelse i mer detalj om kort tid.