Rusreformen er et sjansespill med unge menneskers liv

KrF avholder digitalt landsmøte fra 29. april til 2. mai. I denne forbindelsen har Rogalandsdelegasjonen sendt inn dette resolusjonsforslag knyttet til rusreformen.

Gruppebilde av Bjuland, Grindhaug og Bruns
Andrekandidat Hadle Rasmus Bjuland, tredjekandidat Alf Magne Grindhaug og fjerdekandidat Anne Kristin Bruns har forfattet resolusjonsforslaget på vegne av Rogaland KrF.

Når Stortinget skal vedta ny rusreform bør det følge med penger til kommunene. Det bør innføres forpliktende oppfølging av unge over tid og et familiestøtteprogram for pårørende som blir rammet. Reformen som nå foreligger er et stort sjansespill med unge menneskers liv. 

KrF vil ha en ruspolitikk som hjelper personer med avhengighetsproblematikk, som samtidig forebygger rusbruk blant unge og andre sårbare. Samfunnet må sende et tydelig signal til ungdom om at narkotikabruk er ulovlig, og at bruk har alvorlige helsekonsekvenser. Narkotikabruken blant unge i Norge er svært lav i europeisk sammenheng, KrF vil føre en politikk som gjør at det forblir slik.

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til rusreform som flytter ansvaret for samfunnets reaksjoner for besittelse av illegale rusmidler fra justissektoren til helsetjenesten. KrF deler ikke utgangspunktet for rusreformen og mener den bør forbedres på flere punkter for at KrF skal støtte den.

Rusreformen legger opp til opprettelse av en rådgivningsenhet for narkotikasaker på kommunalt nivå. Det følger ikke med midler til kommunene for å drifte disse enhetene. Den totale kostnaden for opprettelse av enhetene er av Oslo Economics anslått til å være 200-700 millioner kroner. Regjeringen må sørge for at disse pengene følger reformen.

Reformen legger ikke opp til en forpliktende oppfølging av unge. Det er nok å møte opp hos den rådgivende enheten én gang. Det blir heller ikke lagt opp til at personen som blir innkalt til enheten må delta aktivt i samtalen. Den rådgivende enheten skal gi generell informasjon om faren ved bruk av rusmidler, og det må gis samtykke for videre helsehjelp. Det er ikke forskriftsfestet at de som skal jobbe i enheten må ha helsefaglig kompetanse.

Det må utvikles et familiestøtteprogram for foreldre som opplever at barna deres står i faresonen for å utvikle rusproblemer.

KrF vil:

  • Utvikle et familiestøtteprogram for foreldre som opplever at barna deres står i faresonen for å utvikle rusproblemer.
  • Bidra mer til holdningsskapende arbeid for å forhindre at ungdom prøver narkotiske stoffer.
  • Innføre minst to obligatoriske samtaler med den kommunale enheten.
  • Øke bevilgningen til oppfølging av kommunal enhet og imøtekomme forventninger om tidlig innsats, tverrfaglig forpliktende oppfølging  og til å hjelpe ungdommer ut av rusmiddelbruk.
  • At kommunalenheten skal ha tydelige kompetansekrav.
  • Sørge for at rusreformen ikke på noen måte skal oppfattes som en legalisering av narkotiske stoffer.