KrFs alternative budsjett: Ropstad – Regjeringen må ta alvoret inn over seg

KrF har i dag lagt frem sitt alternative statsbudsjett. I en tid hvor 400 000 norske husstander sliter med å få økonomien til å gå opp, har KrF lagt frem et budsjett som ville skapt trygghet for familiene. I tillegg vil KrF sikre bistandsprosenten og sikre betydelige midler til både helsevesen og eldreomsorg.

Kjell Ingolf Ropstad
Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad har lagt frem KrFs alternative statsbudsjett

Finanspolitisk talsperson i KrF, sier dette om de overordnede linjene i budsjettet:

– Regjeringen må ta alvoret inn over seg. Mange vet ikke hvordan de skal få betalt for både dyrere mat, dyr strøm og økende rentekostnader. Situasjonen for mange er kritisk. KrF foreslår derfor en sosial pakke på 17 mrd. kroner for å hjelpe folk i en tid der økonomien strammes til, sier Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF.

– Det viktigste familiepolitiske tiltaket i KrFs alternative budsjett er en økning i barnetrygden med om lag 3,5 mrd. kroner. Årlig innebærer dette en økning på om lag 4000 kroner per barn. Den vil bety veldig mye for de mange familiene som nå har det tøft. Vi prioriterer også en økning på 4000 kroner til enslige minstepensjonister, som rammes hardt av økte levekostnader, sier Ropstad

– Vi må prioritere det viktigste i en krevende tid. Det er her regjeringen mangler handlekraft. Det er helt nødvendig med målrettede tiltak for å møte tiden vi er inne i, og samtidig ha en ansvarlig oljepengebruk, påpeker Ropstad.

KrF la i dag frem sitt alternative budsjett. Dette er noen av KrFs hovedprioriteringer

– En sosial pakke på 17 mrd. kroner med målrettede tiltak, herunder;

– En forutsigbar strømstøtte, med 100 prosent kompensasjon på priser over 50 øre. Det koster 12,3 mrd. kroner.

– Det viktigste familiepolitiske tiltaket i KrFs alternative budsjett er en økning i barnetrygden med om lag 3,5 mrd. kroner.  Årlig innebærer dette en økning på om lag 4000 kroner for hvert barn.

– KrF prioriterer også fritidskort i alle kommuner så alle barn kan delta på fritidsaktiviteter. Det koster 850 mill. kroner i halvårsvirkning.

– Vi fortsetter å øke pensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 nye kroner i året.

– KrF foreslår 10 mrd. til nødhjelp og gjenoppbygging av Ukraina, og gir totalt 1,1 pst av BNI i bistand.

Situasjonen for mange er kritisk. KrF foreslår derfor en sosial pakke på 17 mrd. kroner for å hjelpe folk i en tid der økonomien strammes til

Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF

Trygghet for familiene

Økte priser på mat, drivstoff, strøm og ikke minst renteoppgang gjør nå at veldig mange familier sliter med å få endene til å møtes. Derfor gjør KrF flere betydelige grep som kunne utgjort en stor forskjell for familieøkonomien.

– Vi øker barnetrygden med om lag 3,5 mrd. kroner. Dette er et tiltak vi vet fungerer. Det styrker barnefamilienes økonomi, og har særlig stor betydning for de familiene som har minst, sier Ropstad.

– I tillegg foreslår vi å innføre fritidskortordningen i alle landets kommuner. Alle barn mellom 6 og 18 år får 2000 kroner til bruk på en fritidsaktivitet neste år. Ordningen sikrer at alle barn kan delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes økonomi.

– KrF foreslår også å øke engangstønaden, støtten foreldre som ikke har opptjent rett til foreldrepenger får, betydelig. Vi fjerner også den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen.

Økt strømstøtte

Strømprisene har økt mest og er den største utfordringen for husholdningsbudsjettene i Sør-Norge.

–  Strøm er et nødvendighetsgode, og høye strømpriser er som en regressiv skatt som rammer familier og enkeltpersoner med lav inntekt hardest, slår Ropstad fast.

– Det er også vanskeligere for denne gruppen å redusere strømforbruket. De bruker allerede i utgangspunktet lite strøm sammenliknet med grupper med høyere inntekter, og de har ikke store muligheter til å sette inn sparetiltak på kort sikt.

–  For å dempe de usosiale utslagene av høye strømpriser vil KrF styrke strømstøtteordningen og gi 100 pst. kompensasjon over 50 øre per kwh. For å bidra til inndekning og sikre at høyinntektshusholdninger ikke får unødig stor støtte, vil vi finansiere økningen i strømstøtte med økt trinnskatt for personer som tjener over 1 mill. kroner.

Solidaritet med verdens fattigste

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett valgt å kutte drastisk til verdens fattigste. Bistandsprosenten er ikke lenger en prosent. KrF prioriterer annerledes og gir 1,1 prosent av BNI til bistand.

– KrF prioriterer å øke bistanden betydelig, slår Ropstad fast.

– Samtidig som Norge håver inn penger på økte energipriser på grunn av krigen i Europa, tar regjeringen fra verdens fattigste for å bruke pengene i Norge. Det er hjerteskjærende og politikk som står langt unna KrFs.

Ingen eldre skal falle utenfor

Mange eldre kjenner på både utenforskap og ensomhet, og vi vet at mange minstpensjonister sliter med å få endene til å møtes enda mer nå enn tidligere med betydelig økte utgifter. I tillegg vet vi at det kommer til å bli et stort behov for flere omsorgsplasser fremover.

Ropstad understreker at KrF har prioritert de eldre høyt i dette budsjettet:

– Å føle seg som en del av et fellesskap er viktig for alle, og blir ikke mindre viktig når man blir eldre. Ingen eldre skal måtte sitte ensomme og alene! KrF vil blant annet sørge for flere spisevenner og matgledekorps. Felles måltider er viktig for både tilhørighet og å motvirke ensomhet, og ikke minst for å sørge for at eldre får i seg god og næringsrik mat, sier han.

– Enslige minstepensjonister er blant de i samfunnet vårt som har aller minst. Ingen eldre skal måtte være bekymret for om økonomien strekker til. Når utgiftene har steget dramatisk blir det langt tøffere for de som har minst. KrF øker derfor minstepensjonen med 4000 kr.

– Norge får stadig flere eldre, og de fortjener en god og trygg eldreomsorg. KrF beholder de 1000 sykehjemsplassene regjeringen ikke viderefører, og legger på 1000 nye.

Et helsevesen som tåler fremtiden

Helsevesenet er under sterkt press. KrF mener regjeringen styrer mot krise, og har prioritert betydelige midler for å demme opp for den krevende situasjonen våre helsearbeidere står i nå.

– Sykehusene er enormt presset, og dagens situasjon er uholdbar. Derfor prioriterer KrF i vårt alternative budsjett for 2023 å styrke sykehusene med 1 milliard, sier Ropstad.

– Ventetiden for ulike pasientgrupper i sykehusene er på vei oppover og vi opplever kompetanseflukt og bemanningsutfordringer. I tillegg rammes også sykehusene av prisveksten og høye strømpriser.

Trygghet og forutsigbarhet for de frivillige og ideelle

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. De frivillige fellesskapene, foreningene og lagene har en stor egenverdi, og er helt avgjørende for samfunn som er mer enn staten.

KrF er opptatt av å sikre et mangfold av aktører innenfor blant annet rusbehandling og psykisk helse. Samfunnssynet de ideelle aktørene har, og den gode utviklingen de bidrar med i tjenestene over tid er det viktig for oss å legge til rette for.

– Vi opprettholder øremerkingen til viktige aktører som Gatehospitalet i Oslo og Bergen, Fotballstiftelsen, Evangeliesenteret, Kirkens SOS og Mental Helses hjelpetelefon. Disse gjør en helt uvurderlig innsats for de som har det aller vanskeligst i samfunnet, sier Ropstad.

– Mange som står i sårbare og krevende situasjoner har hatt stor verdi av å møte personer med samme erfaring gjennom frivilligheten. Derfor øremerker vi også til viktige aktører som Amathea, Landsforeningen for uventet barnedød, Menneskeverd og Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

Her kan du lese hele KrFs alternative budsjett: