Ropstad om budsjettenigheten: – Hvor er de store kraftfulle grepene?

I går kom enigheten om statsbudsjett for 2023 mellom regjeringen og SV. KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, er overrasket over at det i sum er overraskende små endringer som gjøres, både her hjemme og internasjonalt i denne spesielle situasjonen. 

– KrFs forventning til budsjettet og til enigheten har hele veien handlet om behovet for å gjøre de store kraftfulle grepene for å hjelpe folk i en veldig krevende tid. I KrFs alternative budsjett har vi bevisst prioritert de store pengene som drahjelp for hverdagen for helt vanlige familier her hjemme; en forsterket strømstøtte, kraftig økt barnetrygd og fortsatt internasjonal solidaritet til en verden i stor nød, sier Ropstad.

Prisjustering av barnetrygden er langt ifra nok

I enigheten med SV prisjusteres barnetrygden og den øker med 5000 kr for enslige forsørgere. KrF er overrasket over at SV ikke har klart å prioritere et generelt løft i barnetrygden for alle barnefamilier. Forskere peker på at barnetrygd er det ene tiltaket som mest treffsikkert løfter folk ut av lavinntekt.

– I denne situasjonen med kraftig prisøkning på alle fronter, er behovet for økning svært mye større enn det som presenteres her og en prisjustering er langt ifra nok. Det er synd at SV ikke fortsetter opptrappingen av barnetrygden som KrF startet, sier han. 

Ropstad trekker også frem en grunnleggende forskjell mellom venstresidens prioriteringer og KrFs når det gjelder gratis SFO. 

– Regjeringen og SV bruker mye penger på gratis SFO, noe som absolutt kan være bra. Men KrF mener det åpenbart ville vært mer hensiktsmessig i disse tider å prioritere barnetrygden. Da kunne vi ha hjulpet barn i alle aldersgrupper, og vi hadde sikret valgfrihet for familiene til å disponere pengene slik de selv har behov for, mener han.

Kritikkverdig at strømstøtten forblir uendret

KrF trekker deretter frem at det er rart at budsjettet lar strømstøtten forbli uendret, særlig med tanke på at SV også ønsker en annen strømstøtte enn regjeringens. I sitt alternative budsjett har KrF funnet penger til en strømstøtteordning som gir husholdningene 100 pst kompensasjon for strømpriser over 50 øre kwt. 

– Med dagens høye strømpriser, og med ekstra utbytteinntekter fra Statkraft på over 4 mrd kr, er det kritikkverdig at dette ikke brukes til en forsterket strømstøtte for vanlige folk her hjemme, sier Ropstad.

Han utdyper

– Det er hverdagen som er vanskelig for folk nå. Vi vet hva folk sliter med, og det er de kraftig økte levekostnadene. Renta, strøm- og matpriser er det som gjør at folk bekymrer seg til vinteren. Når staten håver inn ekstrainntekter, burde staten kompensere for mer av detteDet er positivt at budsjettforliket øker pensjonen for enslige minstepensjonister, slik KrF også har foreslått, men hensynet til blant annet denne gruppen taler også for en bedre strømstøtte.