Rogaland KrF ønsker lave strømpriser og fortsatt kraftoverskudd i Norge

Fylkesårsmøtet i Rogaland KrF mener en bør ta en kritisk gjennomgang av planene for elektrifisering av sokkelen med kraft fra land.

Vinterens strømkrise har rammet mange hardt. Strøm er et fellesgode, og det skal være lave strømpriser i Norge. Dessverre har Støre-regjeringen vært bakpå hele krisen, og Rogaland KrF mener det trengs kraftigere tiltak både på kort og lang sikt.

Det europeiske energimarkedet har brutt sammen, og det har ført til ekstraordinært høye priser på strøm i hele Europa. KrF foreslo allerede før jul i Stortinget at staten skulle kompensere en større andel av de ekstreme prisene, både for husstander, næringsliv og frivilligheten. I tillegg ble det foreslått forsterkede tiltak mot sårbare grupper. Senere har KrF foreslått en midlertidig makspris på 50 øre per kWt for alle strømkunder, slik at alle får en betydelig reduksjon i strømregningen. Dersom regjeringen fortsetter å motsette seg dette, vil Rogaland KrF fortsette å rette fokus mot sektorer som ikke fanges godt nok opp av de stadig endrede kompensasjonsordningene.

Dersom vi skal unngå å komme i lignende situasjoner i framtiden, er det helt tydelig at Norge har et behov for økt produksjon av fornybar energi. Samtidig må dette behovet ikke gå på bekostning av viktige naturverdier. Det er derfor også viktig med et økt fokus på energieffektivisering. I lys av dette mener Rogaland KrF det også bør tas en kritisk gjennomgang av planene for elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner bør først og fremst baseres på ny havvindproduksjon, og ikke av kraft fra land.

Norge har siden 2009 hatt en ledende posisjon innen flytende havvind, og verdens største industriklynge for havvind, med utgangspunkt i MET-senteret i Haugesund, består i dag av 350 bedrifter fra hele Norge. I begynnelsen av februar presenterte regjeringen sine planer for utbygging av havvind på norsk sokkel. Her kom det blant annet fram at Solberg-regjeringens planer for Sørlige Nordsjø II halveres, og at den nye regjeringen avviser en samlet havvindnæringens ønske om såkalte hybridkabler til Europa. Ifølge aktørene er dette også eneste måte en vil sikre utbygging i industriell skala uten statlige subsidier. Den nye regjeringen har dermed med et pennestrøk kraftig redusert mulighetene for havvindnæringen i Norge. Rogaland KrF reagerer på dette, og vil jobbe for at avgjørelsen om å si nei til hybridkabler omgjøres.

Rogaland KrF vil:

 • At det innføres en midlertidig makspris på 50 øre per kWt som et bredt og treffsikkert tiltak for å støtte alle som er rammet av de høye strømprisene.
 • I påvente av ordning for makspris på strøm, jobbes det for å fjerne øvre grense på 20 000 kWh for strømstøtte til landbruket.
 • Jobbe for mer vannkraftproduksjon i Norge, både gjennom utbygging av småkraftverk og opprusting/utvidelse av eksisterende kraftverk.
 • At konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land gjenopptas så fort som mulig. Nye vindkraftverk, samt utvidelse/fortetting av eksisterende vindkraftverk, skal kun godkjennes ved lokal støtte.
 • Ha en kraftfull satsing på hydrogenproduksjon i Norge.
 • Være positiv til forskning og utredning av produksjon av kjernekraft i Norge.
 • Se på mulighetene for økt forbruk og produksjon av geotermisk energi i Norge.
 • Styrke virkemidlene for energieffektivisering, både for husstander, næringsliv og offentlige aktører.
 • Styrke NVE for å få opp tempoet på konsesjonssøknader knyttet til kraft- og nettutbygging.
 • Ha en kritisk gjennomgang av planene for elektrifisering av sokkelen med kraft fra land. Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner bør først og fremst baseres på ny havvindproduksjon.
 • Av hensyn til de norske strømprisene være kritisk til nye mellomlandsforbindelser for kraftutveksling, men likevel være positiv til hybridkabler til havvindparker på norsk sokkel.