Rogaland KrF ønsker en god pårørendepolitikk

Ifølge Pårørendealliansen er 800 000 nordmenn i en pårørendesituasjon, og de fleste av oss vil en eller annen gang oppleve å bli pårørende. Vi oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, eller at sykdom rammer noen nær oss.

Fylkesårsmøtet i Rogaland KrF
Rundt 140 delegater var tilstede på fylkesårsmøtet til Rogaland KrF

Som pårørende kan man trenge støtte, veiledning og fleksibilitet i både hverdag og arbeid. Dessverre blir mange møtt av et system med store variasjoner, og som mange ganger ikke tar hensyn til deres nye situasjon. Rogaland KrF ønsker å ta tak i dette, og vil jobbe for at pårørende blir møtt av et system og arbeidsliv som tar pårørenderollen på alvor.

Samtidig lever vi i en tid der befolkningen blir stadig eldre og i fremtiden vil en stadig større gruppe være over 80 år. I tillegg er det mange grupper i samfunnet som trenger spesiell omsorg i kortere eller lengre perioder. Dette skjer samtidig som utviklingen bidrar til færre hender per pleietrengende i helsevesenet. Oppmerksomheten må derfor rettes mot at pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstakere for behandlingsløpet.

Omsorg fra de pårørende vil dessuten ofte være den beste for den pleietrengende, og det gir samtidig en trygghet for de pårørende. Institusjonsplasser er dyre, og for hvert døgn pleietrengende kan være hjemme er det store summer å tjene for storsamfunnet. Pleiepengeordningen er et eksempel på en slik ordning, og det er av avgjørende betydning at denne trygges og sikres som en tidsubegrenset ytelse, for foreldre som påtar seg et omsorgsansvar for et sykt barn.

I Granavolden-plattformen er det flere punkter som gir grunn til optimisme innenfor pårørendefeltet. Det er derimot viktig at disse følges opp. Pårørende er en viktig ressurs innen- helse og omsorgstjenesten, og fortjener å bli tatt på alvor. Dette uttaler fylkesårsmøtet i Rogaland KrF.