Rogaland KrF ønsker en bedre startlånordning for dem som sliter å komme inn på boligmarkedet

Bilde av fylkesleder og fylkesstyre i Rogaland KrF 25 nov 21
Fylkesstyret i Rogaland KrF ønsker å endre reglene for Husbanken.

Med dagens svært høye boligpriser sliter mange unge og lavinntektsfamilier med å komme inn på boligmarkedet. Rogaland KrF ber nå om en gjennomgang av regelverket for å bedre situasjonen.

Rogaland KrF vil endre reglene for Husbanken. Rogaland KrF mener at startlån hvor kommunen/husbanken er garantist for topplån større enn 15%, ikke skal inngå i kvoten på andel boliglån som bryter med boliglånforskriften.

Det har vært tradisjon for at startlån kunne fungere som toppfinansiering i forbindelse med boliglån i ordinær bank, men dette ser nå ut til å avta, eller sågar forsvinne.

Bakgrunnen er boliglånsforskriften som regulerer hvor stor andel av boliglånene som bryter med kravene nedfelt i den omtalte forskriften (pt. 10%). Selv om kommunen stiller med toppfinansiering, og med sekundærpant i boligen, så viser samtaler med lokale banker at disse lånene allikevel vil måtte gå på kvoten fordi hele boligen en pantsatt. Altså er man utenfor kravet til minimum 15% egenkapital.

Resultatet av dette er at kommunene, via husbanken, låser mye kapital i lån til bolig. I sum betyr det også at kommunenes ramme i budsjettene og til sist husbankens ramme brukes opp raskere enn det som er nødvendig og at det gis avslag i kommunene med begrunnelse om at det ikke er mer midler igjen. Dette som et resultat av at alle innvilgede lån nå er fullfinansiering av boligene. Husbanken skal bidra til å forebygge slik at folk ikke blir vanskeligstilte på boligmarkedet, men at de kan skaffe og beholde en egnet bolig, dette er en ordning Rogaland KrF støtter. Både denne og forrige regjering har sagt en vil arbeide for at ingen skal være bostedsløse i Norge. Nå ber vi Stortinget om å endre disse reglene slik at færre holdes utenfor boligmarkedet.

Rogaland KrF ønsker:

  • At startlån fortsatt skal være et virkemiddel for å sikre egen bolig til personer som ellers sliter med å komme inn på boligmarkedet.
  • At midlene som stilles disponibelt skal nå så mange personer som mulig.
  • At staten for å oppnå nettopp dette, legger til rette for å utnytte kapitalen i det private markedet i forbindelse med startlånordningen.»