Rogaland KrF i fylkespolitikken

Vi har nå lagt bak oss 8 måneder av ny fylkestingsperiode. Mange nye folk, både i egen gruppe og ellers i fylkestinget. Takk til alle «mine» både de som sitter i utvalg og fylkestingsmøter, men også de som er faste vara og stiller opp på kort varsel.

Rogaland KrFs fylkestingsgruppe samlet på fylkestinget i Haugesund i juni 2020.
Fylkestingsgruppen samlet i forbindelse med fylkestinget i Haugesund.

Takk til ordførere, varaordførere, gruppeledere og andre i kommunene som etterspør og utfordrer! En stor takk også til fylkessekretær som fungerer som gruppesekretært for fylkestingsgruppa!

KrF har leder og nestleder i to av hovedutvalgene, henholdsvis Opplæringsutvalget og Samferdselsutvalget i tillegg til at vi har lederen av fylkets Trafikksikkerhetsutvalg.  Vi er også representert i Regional-, næring- og kulturutvalget.   

Fokuset den siste måneden har vært knyttet til konsekvenser av korona-pandemien som snudde opp ned på hverdagen for de fleste av oss.  De videregående skolene som vi har ansvar for måtte i likhet med barnehager og grunnskoler stenge ned på kort varsel for å hindre smittespredning.  Digital og nettbasert undervisning ble den nye skolehverdagen.  I denne situasjonen har KrF vært spesielt opptatt av elever som har behov for et opplæringstilbud på skolen.  Dette handler både om elever som har et særskilt omsorgsbehov; elever på hverdagslivstrening og arbeidstrening, men også andre som av ulike grunner ikke kan nyttiggjøre seg av nettbasert opplæring hjemme.  KrF har også hatt tett kontakt opp mot nasjonale myndigheter når det gjelder tiltak knyttet til permitterte lærlinger og større fleksibilitet innenfor smittevernreglene til å avlegge fag-/svenne- og kompetanseprøver.  

Innenfor samferdsel så er det spesielt arbeidet med rullering av ny Nasjonal Transportplan som har tatt mye tid.  KrF har vært svært aktive i den endelige uttalelsen som ble levert fra Rogaland og har samtidig vært opptatt av å holde god kontakt og dialog med vår egen politiske ledelse, men også med regjeringspartiene H og V.  Dette har også vært arbeidsformen når vi har blitt utfordret på manglende framdrift i realisering av Rogfast.   

Sakene til behandling i regional-, næring- og kultur utgjør en stor bredde innenfor det som handler om tildeling av midler; spillemidler, tilskudd til frivillige organisasjoner, festivaler, verneverdige bygg og fartøy.  I tillegg er midler knyttet til omstilling i næringslivet av stor betydning.  KrF har jobbet spesielt med kriteriene for tildeling av såkalte BIO-midler; bedriftsintern opplæring.  Siden regjeringen har styrket dette området spesielt med økte midler, har det vært viktig for oss å bidra til en målrettet, regional satsing som også treffer de som allerede er i gang med omstillingen.   

KrF har engasjert seg i og er medlem av komitèen som skal forberede Riksamlingsjubilèet i 2022 og regionalplanarbeidet med kulturminner.  Matsentralens rolle er blitt løftet i fylkestinget gjennom interpellasjon og mulighetsstudien for fylkeshuset og miljøene rundt; Rogaland Teater, Museum Stavanger og Arkeologisk museum følges nøye med på.  

Ellers har KrF et ekstra fokus på friskolenes mulighet til å være et reelt alternativ til den offentlige videregående skolen.  I fortsettelsen vil vi trenge en enda tettere dialog med dere!

På vegne av fylkestingsgruppen,Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder