Tiltak mot ledigheten er KrFs førsteprioritet

– Det er positivt at regjeringen satser på vedlikehold i kommunene på Sør- og Vestlandet, helt i tråd med KrFs forslag før budsjettfremleggelsen. Men det trengs mer midler til ordningen. Ekstraordinært vedlikehold virker raskt, gir sysselsetting i privat sektor og det sparer oss for utgifter i fremtiden. Dessuten trenger vi en sterkere innsats mot ungdomsledigheten, sier lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Arbeidsledighet er et av våre største samfunnsproblemer. For den enkelte kan det bety tapt livskvalitet, fordi en ikke får brukt sine evner og en mister sosialt fellesskap. For familiene betyr det usikkerhet og en vanskelig hverdag. For samfunnet betyr høy ledighet et tap av ressurser, som kunne vært brukt til å utføre viktige oppgaver i næringslivet eller det offentlige.

– Det er viktig at tiltak mot ledighet ikke hindrer nødvendig omstilling. De må også kunne reverseres raskt, når økonomien går bedre. Ekstraordinært vedlikehold og oppgradering av bygninger og infrastruktur i kommunene oppfyller alle disse kriteriene. Det var erfaringen fra finanskrisen. Vi vet at det er et stort etterslep på vedlikehold i kommunene. KS Rogaland har spadeklare tiltak på over 4 mrd. kroner, mens KS Agder har tiltak for over 1 mrd. klare, sier Syversen.

– Dessuten vil vi se nærmere på behovet for ekstra midler til bedriftsintern opplæring, slik at bedrifter med store omstillings- eller strukturproblemer kan motta tilskudd til opplæring av egne ansatte som et alternativ til permittering. Ordninger under Innovasjon Norge som opplever sterk søkning på Sør- og Vestlandet må ha tilstrekkelig med midler. På den måten kan vi unngå at omstilling til nye næringer og arbeidsplasser ikke bremses av at noen av disse ordningene kan være i ferd med å gå tomme for midler, sier Syversen.

– Sist, men ikke minst, vil vi styrke innsatsen mot den høye ungdomsledigheten. Det er nødvendig å øke lærlingtilskuddet, slik at unge med yrkesfag lettere kan komme inn i arbeidslivet, sier Syversen.

– Oljepengebruken i regjeringens forslag øker noe. Men gitt den nedkjølingen vi ser i norsk økonomi, er det nødvendig å stimulere økonomien. Like fullt brukes det langt under 4 prosent av fondet, slik handlingsregelen gir rom for, sier Syversen.

– KrF ser frem til konstruktive forhandlinger i Stortinget for å gjøre revidert nasjonalbudsjett enda bedre i kampen mot arbeidsledigheten, avslutter Syversen.