Rettferdig balanse i tomtefestesaken

– Jeg er veldig glad for at det nå er enighet om tomtefeste, og at KrF har fått gjennomslag for å sikre en mer rettferdig balanse ved vurderingen av festeavgift. Det har vært viktig for KrF å sikre hensynet til både grunneier og fester ved forlengelse av festekontrakten, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad

– Bakgrunnen for disse endringene er at Norge ble dømt i den Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) fordi man ikke tok hensyn til grunneier i stor nok grad ved mulighet for fester til å forlenge tomtefesteavtale, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

– Det er derfor helt sentralt at den nye loven bidrar til en rettferdig balanse mellom grunneier og fester. Det har kommet mange høringsinnspill med ulike forslag til hvordan festeavgiften bør fastsettes ved forlengelse av festeavtalen. KrF synes regjeringens forslag gikk noe langt i å tilgodese grunneier. Jeg er derfor glad for at KrF fikk gjennomslag for å redusere prosentsatsen til 2 prosent av tomteverdien ved forlengelse av festeavtalen. Dette vil bidra til en bedre balanse mellom fester og grunneier, sier Ropstad.

Ny vurdering etter 30 år

– KrF har fått gjennomslag for at partene nå kan kreve en ny vurdering av festeavtalen etter 30 år. Dette vil være en viktig sikkerhetsventil som vil bidra til å redusere urimelige kontrakter. Saker vedrørende tomtefeste er krevende juridiske saker. Det er derfor viktig at man sikrer retten til avtalefrihet, samtidig som det er viktig å sikre en rettferdig balanse i avtaleforholdet, avslutter Ropstad.