Rett hjelp til rett tid!


– Altfor mange unge synes livet er tungt nå. Derfor har vi sørget for mer penger for å hjelpe unge som sliter med sin psykiske helse. De som har det vondt skal få hjelp, sier Tore Storehaug, KrFs finanspolitiske talsperson.

De siste årene har det vært en svært negativ utvikling blant unge som rapporterer at de sliter psykisk. En utvikling som pandemi-, isolasjon- og krisetid har forsterket. Nært halvparten av alle studenter har det som kan karakterisere som høyt nivå av psykiske plager og 1 av 5 har vurdert å ta sitt eget liv. På samme tid er det også svært få av dem som søker hjelp.


– Det var viktig for oss å prioritere penger til barn og unges psykiske helse. Pandemien har pågått lenge nå. Barn og unge har betalt en høy pris, derfor styrker vi apparatet rundt de som har det ekstra vanskelig, sier Tore Storehaug, medlem av finanskomiteen og KrFs finanspolitiske talsperson.


Psykisk helse blant studenter har vært en prioritet for regjeringen dette året. I Revidert nasjonalbudsjett ligger det inne flere nye tiltak og det er satt av mye penger til psykisk helse, særlig rettet mot unge. 230 millioner kroner er blitt tildelt universiteter, høyskoler, fagskoler og samskipnader rundt om i hele landet til psykisk helsetilbud og sosiale lavterskeltilbud til studentene, i tillegg til penger som er satt av til å kunne ansette studenter for å få på plass tilbudene.


Hvordan jobber KrF for å bedre de unges situasjon?
– Jeg ser med stor bekymring på at flere og flere lever med en psykisk uhelse. KrF vil ha et nytt krafttak og øke bevilgningene med 3 milliarder til psykisk helse over de neste tre årene. Vi trenger et kvalitetsløft, ja et milliardløft, slik at psykisk syke får rask og god hjelp når det avdekkes behov, sier Storehaug.


Han utdyper:
– Jeg tror det viktigste er å jobbe forebyggende, for å forhindre at utfordringene eskalerer. Rett hjelp til rett tid. Vi må inn med effektive tiltak, lavterskeltilbud så tidlig som mulig. Mange av de unge som sliter med psykiske utfordringer kan få en god mental helse og trygghet gjennom rask og riktig hjelp. Dermed slipper flere å havne i omfattende behandlingsforløp med langvarige utfordringer.


– Dette dreier seg også om forebygging i enda bredere forstand. Satsing på familie med blant annet familieterapi, foreldreveiledning, gode skoler og et inkluderende arbeidsliv skaper gode samfunn med stor takhøyde, trygghet og inkludering.

KrF vil:
· Øke bevilgningene til psykisk helse med 3 milliarder over de tre neste statsbudsjettene
· Sikre nødvendig finansiering av nasjonal forskning på det sterkt økende hjelpebehovet, for slik å kunne planlegge en hjelpekjede fra forebygging til spesialisert behandling som kan vise vei også internasjonalt.
· Øke kompetansen om psykisk helse til ansatte i skolene, for å oppdage raskere barn og unge som har behov for profesjonell hjelp i psykiatrien.
· Utvikle og implementere standard for kommunale lavterskeltjenester, for eksempel etter modell fra Barne- og familiehjelpen i Bergen.
· Gjennomføre pilotprosjekt for utvikling av mer hensiktsmessig hjelpetiltak på tvers av instanser som kommune, spesialisthelsetjeneste og Barne, ungdoms og familieetaten.
· Sikre at spesialisthelsetjenestens pakkeforløp innrettes med en bedre balanse mellom standardisering og fleksibilitet med mer oppmerksomhet og forskning på barn og unge som ikke greier å nyttiggjøre seg dagens tilbud, slik at «leave no one behind» også blir en realitet i psykisk helsevern.