Resolusjon fra KrFs landsstyre: Karbonfangst og lagring må prioriteres

CCS vil være en viktig del av klimaløsningen, og samtidig en nøkkel for moderne industriutvikling både i eget land og internasjonalt. Det er oppløftende resultater fra boringer sør for Trollfeltet i Nordsjøen. Reservoaret for CO2 der har enorme dimensjoner. –KrF har store forventninger til at prosjektet prioriteres fra regjeringens side, uttaler KrFs landsstyre 17. april 2020.

I følge FNs klimapanel er karbonfangst og lagring en nødvendig del av fremtidens energisystem. Norge kan ta en ledende rolle ved å benytte tidligere oljereservoarer til å ta imot CO2 både fra eget land og andre europeiske land. Fra tidligere er det kjent at det arbeides med prosjekter for oppsamling både på Forums energigjenvinningsganlegg på Klemetsrud og Norcems Sementproduksjon i Brevik. I forbindelse med Coronapakkene, ba Stortinget også om at flere prosjekter ble belyst.

 

KrF ser svært positivt på det arbeidet som er gjort av Northern Lights-prosjektet for deponering av CO2 under havbunnen. Anlegg for omlasting og injisering vil også kunne skape store ringvirkninger for industrien på Vestlandet, uttaler landsstyret.

 

Landsstyret har tillit til regjeringens arbeid med beslutningsgrunnlaget for disse prosjektene, som vil krever en betydelig statlig medfinansiering i oppstartsfasen. KrF er villig til å prioritere dette som en langsiktig investering som både vil hjelpe oss å nå klimamålene, og samtidig kunne drive moderne industri.

 

Landsstyret understreker at trykket parallelt med dette må holdes oppe på det grønne skiftet. Regjeringen skal snart legge fram sin klimaplan, som er den politiske oppfølginga av Klimakur – det faglige mulighetsrådet, som kom i vinter. Selv om fossile energikilder må fases ut over tid, vil behovet for CCS også være stort på lang sikt på grunn av store CO2-utslipp fra industrien nasjonalt og internasjonalt. Norsk maritim næring har et betydelig potensial til å bidra til klimavennlige løsninger og samtidig bærekraftig næringsutvikling.