Regjeringen svekker mangfold i samfunnet

BIlde av Randi Walderhaug Frisvoll
Randi Walderhaug Frisvoll er fylkesleder i Møre og Romsdal KrF

Kommentarer til regjeringens statsbudsjett for 2023:

Møre og Romsdal KrF er bekymret for mangfold og valgfriheten. Vi opplever at dagens regjering sammen med SV har en grunnleggende negativ holdning til alt privat og alt som ikke kommer fra det offentlige. Dette kommer også godt frem i regjeringens statsbudsjett for 2023.

Vi ser dette tydelig ved at regjeringen og SV kutter 13 prosent av tilskuddet som bibelskoler får per elev. Det betyr at bibelskolene får 14.000 kroner mindre per elev neste skoleår. Bibelskolene hjelper ungdom å ta gode valg. Det sparer samfunnet for store økonomiske tap, og det sparer enkeltmennesket for personlige kostnader knyttet til utenforskap. Flere av bibelskolene har tilbud for rusmisbrukere og 80 prosent av disse blir varige rusfrie etter to år. Bibelskolene tilbyr ikke bare utdannelse, men gir også dannelse, medvandring og utvikling for hele mennesket.

At regjeringen og SV stryper valgfriheten av private utdanningstilbud ser vi blant annet også ved at de har fjernet likebehandlingstilskuddet til Kongshaug musikkgymnas, Kristen VGS Vennesla og Oslo by Steinerskole. Dette er et tilskudd som har vært der siden 2001 og som skal dekke de økte kostnadene med å drive musikklinje med individuell instrumentopplæring. Ifølge statsråden er tilskuddet dårlig begrunnet.

I regjeringens statsbudsjett er også barnetrygden blitt nedprioritert. Det er fint at enslige foreldre får øket bidraget, men vi ser en skjevfordeling overfor barnefattigdom i sin helhet. Små eller store familier burde få valgfrihet til å disponere pengene selv slik de har behov for.
Det folk sliter med nå, er de kraftig økte levekostnadene. Renter, strøm- og matpriser. Staten håver inn ekstrainntekter, men dette blir ikke kompensert til de som trenger det mest.

Også grunnrentebeskatningen som regjeringen nå øker skaper usikkerhet blant annet i den maritime næringen som velger å sette planlagte investeringer på vent som følge av dette, noe som igjen går utover distriktene.


At regjeringspartiene og SV nå fjerner eldreombudet, det vitner om manglende forståelse og respekt for de menneskene som virkelig har bidratt til det velferdssamfunnet vi har i dag.

Møre og Romsdal KrF ønsker å styrke familiene, friskolene, og legge grunnlag for et levedyktig næringsliv.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF