Regjeringen setter trosfriheten under press!

Portrettbilde av Mirjam Ydstebø
Foto: Alf Magne Grindhaug

Trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Det Støre-regjeringen nå legger opp til er å legge tros- og livssynssamfunnene under statlig styring, kontroll og innsyn gjennom nye krav. Dette bekymrer oss i Rogaland KrF. Gjennom en slik innstramming og knebling av trossamfunnene svekkes trosfriheten i landet vårt.

De varslede kravenetil tros- og livssynssamfunn i Hurdalsplattformenvil skape problemer for flere kirkesamfunn. Vi har stor forståelse for at både Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge reagerer på at den nye regjeringen allerede fra første dag melder at de vil blande seg inn i trossamfunnenes indre anliggende. Vi reagerer kraftig på at våre øverste politiske ledere vil inn å detaljstyre trossamfunnene som mottar statsstøtte. Med all respekt å melde – dette er da virkelig ikke å hegne om trosfriheten!

La oss minne om at KrF fikk i regjering gjennomslag for en ny helhetlige lov om tros- og livssynssamfunn. Denne loven har som premiss et livssynsåpent samfunn, med trosfrihet og en positivt støttende politikk. Det sikrer alle trossamfunn gode rammer for sin virksomhet og at samfunnet ser den samfunnsbyggende verdien tros- og livssynssamfunnene har. Bare tenk på for eksempel alle de positive barne- og ungdomsaktivitetene som tilbys i regi av ulike kirkesamfunn.

Rogaland KrF hadde gjerne sett en mer konstruktiv tilnærming til trossamfunnspolitikken fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Formuleringer i Hurdalsplattformen som kontroll med og innsyn i religiøse samfunn bidrar til mistenkeliggjøring, større avstand og en «oss og dem-tankegang». Dette er foruroligende. Man finner lite tillit og frihet. Flere troende opplever at de i stadig større grad blir en minoritet og at trosfriheten ikke lenger er en selvfølge. Også i Norge.

Den nye regjeringsplattformen inneholder gode punkt, som i utviklingspolitikken og knyttet til internasjonalt engasjement der regjeringen vil arbeide mot innskrenking av folkestyret og menneskerettighetene, med særlig vekt på ytrings-, tros—og forsamlingsfrihet. Dette stiller vi oss helhjertet bak.

La disse punktene bli gjeldene også innenfor Norges egne grenser, slikt at Norge forblir et land som respekterer tros- og menneskerettighetene. Rogaland KrF ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet snu, slik at de kan bidra til en konstruktiv dialog som sikrer retten til å tro og ikke legge oss opp i trossamfunnenes indre anliggende.

Dette må også gjelde for menigheter og forsamlinger i Norge. Vi håper at Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger til rette for en god og konstruktiv dialog, der en er opptatt av å bygge broer og ikke mistro til de mange og mangfoldige menighetene og trossamfunnene som vi har i Norge i dag.

Av: Mirjam Ydstebø, på vegne av AU i Rogaland KrF