Randi gjenvalgt som fylkesleder

Bilde av Bollestad og Frisvoll
Partileder Olaug Bollestad og fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll

Møre og Romsdal KrF hadde fylkesårsmøte 11.-12. mars, der Randi Walderhaug Frisvoll ble gjenvalgt som fylkesleder.

Hovedgjesten på arrangementet var partileder i KrF, Olaug Bollestad, men fylkesårsmøtet hadde i tillegg innlegg v/Eldreombudet i Ålesund, Bente Lund Jacobsen og Carl-Axel Bang-Ellingsen som er seniorrådgiver i Kirkens SOS i Møre og Romsdal.

Åge Vikestrand fra Ålesund ble gjenvalgt til KrFs fylkesstyre og Audun Sæbø fra Tingvoll og Torgunn Nerland fra Molde ble nye medlemmer. Renate Giske ble valgt som ny kvinnepolitisk leder. Ingrid Kvam Steinshamn fra Ålesund blir fast møtende varamedlem.

Øvrige fylkesstyremedlemmer som ikke stod på valg er: Knut Ståle Morsund fra Molde, som er 1. nestleder og Andreas Gjerde Ulvund fra Sunndal 2. nestleder. I tillegg er Harry Valderhaug og Seline Schröder Heggset medlem av fylkesstyret i kraft av sine verv, som henholdsvis nestleder i KrFs fylkestingsgruppe og fylkesleder i KrFU.

Fylkesårsmøtet vedtok følgende tre resolusjoner:
Slava Ukraini
Regjeringen må løse fastlege-krisen
Alle har rett til et verdig liv

Resolusjonen «Slava Ukraini» er oppført på fylkeslagets nettside som egen sak, mens de to andre resolusjonene følger nedenfor:


Regjeringen må løse fastlege-krisen

Møre og Romsdal KrF, samlet til fylkesårsmøte 11.-12. mars, ber regjeringen sette full fokus på fastlege-krisen i landet.

Fylkesårsmøtet etterlyser kraftfulle tiltak som setter kommunene i stand til å rekruttere og legge til rette for bedre arbeidsforhold for fastlegene.

Fylkesårsmøtet vil peke på Hurdalsplattformen til regjeringen Støre vedr. primærhelsetjeneste og legedekning. Regjeringen vil «Styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet, blant annet gjennom å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned listelengden til fastlegene og øke basistilskuddet per innbygger.»

Fra fagmiljøene og interesseforeningene pekes det på at bevilgningene over statsbudsjettet for 2022 med noen hundre millioner er altfor lite til å løse krisen. Fastlegemodellen der man må kjøpe seg inn i «egen bedrift» med priser i millionstørrelse representerer en risiko mange unge vegrer seg for i tillegg til kjent arbeidspress/vaktordning.

Regjeringsplattformen forplikter og fastlegeordningen må styrkes slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet, blant annet gjennom å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned listelengden til fastlegene og økt basistilskudd.

En må utrede maksimal reisetid til legevakt, dette for å sikre et godt tilbud til alle og vurdere innføringen av en slik maksgrense i samarbeid med kommunene. Det må sikres en god legevakttjeneste i hele landet, der en utreder løsninger som hensynstar fastlegenes arbeidsbelastning både på kontoret og på legevakt.

Det haster nå med å få på plass statlige tiltak for å løse fastlegekristen, uttaler fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF.


Alle har rett til et verdig liv

KrF vil verne om det ufødte liv og jobbe for å fjerne et sorteringssamfunn. Alle har rett til et verdig liv, uttaler fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal KrF.

Lokalpolitikere som er medlem i Livsløpsutvalg i kommuner rundt om i landet blir vitne til at den svakeste gruppen i samfunnet blir definert som en økonomisk belastning for kommuneøkonomien.

Ved gjennomgang av budsjetter i utvalgsmøter opplever en at møter blir avsluttet med presiseringer av det usikre momentet at «ny ressurskrevende bruker kan velte hele budsjettet».
En ressurskrevende bruker kan ha behov for 3 ansatte på en vakt. Dette skaper store lønnskostnader for kommunene. Staten dekker 80% av utgiftene ved ressurskrevende tjenester over et bestemt innslagspunkt. Kommunen må med andre ord dekke utgiftene opp til innslagspunktet og 20% av det over innslagspunktet.

Det budsjetteres ikke for nye brukere som blir meldt inn etter sommeren og administrativt vil en uttrykke bekymringer for å ikke holde seg innenfor budsjettet på grunn av denne gruppen.

Den økonomiske usikkerheten rundt disse menneskene belyses flere ganger gjennom et år. Med tanke på at de fleste kommuner i vårt land kan få den samme holdningen presentert, så er det et stort antall mennesker som mottar det samme resonnementet. Denne holdningen blir indirekte signalisert; «denne gruppen er en belastning for vårt samfunn».

KrF vil bekjempe holdninger som går i retning av et sorteringssamfunn. KrF ønsker at det legges til rette for ordninger som forhindrer at helsepersonell og foreldre blir tilrådet abort dersom fosteret har skader som gir personen ekstra utfordringer i livet.

Denne gruppen må vernes ved at staten fullfinansierer kostnader som denne gruppen utgjør, uttaler Møre og Romsdal KrFs fylkesårsmøte.