Programkomiteen legger frem forslag til nytt program: – et program for vår tid

– I dag legger vi frem et programforslag som løfter de eldre og familiene. Vi foreslår en radikal, men ansvarlig klimapolitikk og en utviklingspolitikk som vil hjelpe å løfte flere mennesker ut av fattigdom. Dette er et program tilpasset utfordringene i vår tid, sier en stolt leder for KrFs programkomite Erik Lunde.

Portrett av Erik Lunde
Leder for KrFs programkomite, Erik Lunde

Les forslaget til program her:

Et program for vår tid

KrFs programkomite har i dag lagt frem forslag til nytt program for neste stortingsperiode

– Det har vært viktig for oss å lage et program som møter folks utfordringer og som kan være et svar på krisene vi ser i verden i dag, sier Lunde.

Han peker på familier, klima, utviklingspolitikk, inkludering og eldre som noen av de viktigste temaene komiteen har jobbet med.

Et program for familiene

Programkomiteen har ønsket å møte familienes utfordringer og legger frem et program som skal bidra til å gi familier mer valgfrihet i hverdagen gjennom blant annet å videreføre kontantstøtten, en ytterligere styrking av barnetrygden og fjerne den rigide tredelingen. Især det siste trekker han frem som en hemsko for familienes valgfrihet.

– Tredelingen av foreldrepermisjonen er laget for A4-familien. Problemet med det er at alle familier er ulike og trenger ulike løsninger. Det barnefamiliene ber om er mer fleksibilitet og det vil vi gi dem ved å fjerne tredelingen av permisjonen. Vi forbeholder samtidig 10 uker til hver av foreldrene for å sikre at begge får tatt ut permisjon, sier Lunde.

– Vi ønsker og å videreføre den viktige kontantstøtteordningen som sikrer at foreldrene har mulighet til å bruke tid med barna mens de er små, fortsetter styrkingen av barnetrygden som vi vet betyr mest for de som trenger det mest, og løfter engangsstønaden som er den støtten foreldre får når de ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, sier han.

Komiteen ønsker mobilfri på skolen. Det kan du lese mer om her.

Komiteen foreslår å en ansvarskommisjon som kan vurdere hvor ansvaret for ulike oppgaver skal ligge, blant annet hva som kan overføres familiene. Det kan du lese mer om her.

Komiteen foreslår førskoleklasse. Det kan du lese mer om her.

Et program for klima

Klimakrisen er vår tids største krise. Nå legger programkomiteen frem en mer radikal klimapolitikk for å møte den krisen verden står i. I forslaget til program ligger blant annet et forslag om at det ikke skal gis ut nye lisenser for leting etter olje. Komiteen foreslår også en kraftig økning av CO2-avgiften.

– Dette er en radikal, men ansvarlig klimapolitikk, sier Lunde, og utdyper:

– Vi legger til grunn at tiden for storskala petroleumsaktivitet på norsk sokkel skal inn i en sluttfase. Tiden for å lyse ut nye, brede konsesjonsrunder og stimulere til leting etter mer olje, er forbi. Dersom vi skal hente opp mer olje må det være utvidelser eller forlengelser av allerede eksisterende oljeproduksjon.

– Vi vet at vi er nødt til å kutte klimagassutslippene våre. Derfor ønsker vi og en kraftig økning av CO2-avgiften, sier han.

Du kan lese mer om disse forslagene her.

Programkomiteen vil skrote taxfree-ordningen. Les mer her.

Et program for utvikling

Bistand og utvikling er et veldig viktig felt for KrF. Komiteen ønsker at vi fortsatt skal opprettholde bistandsprosenten, altså å gi en prosent av BNI til bistand. Nytt i dette programmet er at komiteen ønsker å spisse 70% av bistanden til langsiktig fattigdomsbekjempelse i de fattigste landene.

– Mye av programmet er en videreføring av linjen vi har stått for lenge, men vi forsterker fattigdomsorienteringen. Det er en tydelig prioritering når mange ulike interesser vil ha en del av bistandskaka, sier Lunde.

– Vi mener det viktigste å prioritere er å løfte de fattigste landene, sier han.

Les mer om forslag til ny bistands- og utviklingspolitikk her.

Programkomiteen foreslår et forbud mot atomvåpen. Det kan du lese mer om her.

Et program for inkludering

I dag står altfor mange mennesker utenfor arbeidslivet. Kampen mot utenforskapet er viktig for å inkludere flere i fellesskapet som arbeidslivet er og for at alle skal bli inkludert i samfunnet. Ingen skal måtte stå på siden på grunn av egenskaper eller funksjonsevne.

– Vi ønsker å videreføre og forsterke «inkluderingsdugnaden», der det offentlige og det private næringslivet står sammen for å inkludere flere i arbeidslivet. Nå er det altfor mange som ufrivillig står på utsiden av arbeidslivet. Å inkludere flere er veldig viktig, sier Lunde.

– For å inkludere flere med nedsatt funksjonsevne ønsker vi å inkorporere konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRDP) i norsk lov, og gjennomføre strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse, sier han.

Et program for eldre

Eldrepolitikk er en hjertesak for KrF, og komiteen vil bygge et samfunn der eldre mennesker møtes med respekt, opplever trygghet og erfarer verdighet. Ingen mennesker skal stemples ut på grunn av sin alder. Eldre er sprekere enn noen gang, men altfor mange kjenner samtidig på ensomhet og isolasjon. Det vil komiteen gjøre noe med.

– Vi vil jobbe for flere møteplasser for eldre og tiltak mot ensomhet. Derfor vil vi blant annet etablere en tilskuddsordning til livsgledetiltak for eldre, som for eksempel møteplasser, aktiviteter, opplevelser og kulturtilbud. Både kommuner og sivilsamfunnsorganisasjoner skal kunne søke, sier Lunde.

– Vi må sikre en eldreomsorg med høy kvalitet, gjennom varierte botilbud, tilstrekkelig bemanning og omsorg for hele mennesket. Eldre, som alle andre grupper i samfunnet, har ulike behov, og vi må tilpasse løsningen til dem, sier han.

Debatt på KrFs landsmøte

Forslaget til program som komiteen legger frem skal debatteres på KrFs landsmøte som finner sted 29. april til 2. mai. Men før det skal det på høring til organisasjonen.

– Nå skal vi sende ut forslaget til organisasjonen og få gode innspill og forslag tilbake. De gleder jeg meg til vi skal debattere på landsmøtet til våren, sier Lunde.

– KrF spiller en veldig viktig rolle i norsk politikk, og jeg er sikker på at vi sammen kommer til å lage et program som møter samfunnets utfordringer på en god måte, avslutter han.

Programkomiteen ønsker samtykkelov. Les mer her:

Komiteen vil programfeste kristne friskolers ansettelsesfrihet. Les mer her,

Komiteen vil samle valg og la 16-åringer stemme lokalt. Les mer her.