Gjennomslag for lokal tilstedeværelse i politireformen

– Jeg er svært glad for at KrF har fått gjennomslag for at alle kommuner nå skal ha tilstedeværende politi, og at en eventuell nedleggelse av tjenestesteder skal vedtas politisk. KrF har gjennom hele prosessen vært opptatt av å sikre trygghet for innbyggerne der de bor, ikke bare i de store byene, sier justispolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Bilde av Kjell Ingolf Ropstad foran KrF-pressevegg

Lokal tilstedeværelse

– KrF har fått gjennomslag for at de kommunene som ikke har et tjenestested skal ha en politikontakt til stede én eller flere dager i uken. Det er jeg veldig glad for. Lokalt forankret politi er helt avgjørende for å sikre god forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Gjennom krav til responstid samt tilstedeværelse, sikrer vi både god beredskap og forebygging i hele landet, påpeker Ropstad.

Politisk forankring

Ved uenighet om lokal struktur kan berørte kommuner klage til justisministeren.
– Jeg er godt tilfreds med at vi har fått til enighet om at endring av lokal struktur skal fattes politisk ved lokal uenighet. I en så viktig beslutning må kommunene involveres i en god prosess, og det må være et politisk ansvar å vedta nedleggelse dersom det ikke oppnås enighet, sier Ropstad.

Kultur, holdninger og ledelse

22. juli-kommisjonens rapport konkluderte med at politiet har utfordringer knyttet til kultur, holdninger og ledelse.

– Også her har KrF fått gjennomslag for flere gode tiltak som kan bidra til å hjelpe politiet i det endringsarbeidet de står overfor, noe som også vil legge til rette for økt fokus på etterforskning, uttaler Ropstad.

Geografiske og lokale forskjeller

– KrF er glade for at både regjeringspartiene og Venstre har vist vilje til å ta til seg innspill fra høringsrunden, slik at vi har fått endret på deler av den distriktstrukturen de la fram. Endringene som nå er foretatt, vil bidra til å sikre politikraft i hele landet, samt at fagmiljøene spres i det enkelte politidistrikt og ikke bare sentraliseres rundt politimesteren. Dette vil bidra til å skape nærhet til folk, og ikke minst bidra til økt trygghet for den enkelte, avslutter Ropstad.