Pensjon prioriteres av Kristelig Folkeparti

BIlde av Svein Atle Roset
Svein Atle Roset

Når vi trer inn i pensjonstilværelsen skal alle være trygg på at de har de økonomiske forutsetningene for å leve gode liv. KrF har i flere runder fått gjennomslag for å øke minstepensjonen.

 KrF vil bygge et samfunn der eldre mennesker møtes med respekt, opplever trygghet og erfarer verdighet.  Eldre er rike på livserfaringer og er en ressurs for samfunnet som må få delta og bidra i samfunnslivet. Nordmenn er friskere og lever lenger enn før, og flere eldre ønsker å bidra i arbeidslivet eller i frivilligheten. KrF mener vi må legge til rette for at de som ønsker og kan arbeide, skal få mulighet til det. Det økonomiske handlingsrommet vil i årene fremover bli påvirket av at oljeinntektene reduseres, at økonomien skal omstilles i et grønt skifte og at det blir færre arbeidstakere per pensjonist. Derfor blir det en stor og viktig oppgave å sikre et økonomisk bærekraftig fundament for fremtidens velferds- og pensjonssystem.

Hva har KrF gjort?

 • Minstepensjonen for enslige ble økt 5 ganger under regjeringen Solberg fra 2013-2019, med kr 4000, totalt kr. 21.000.
 • Gifte og samboende der begge er minstepensjonister har fått en økning med kr 1000 pr person.  
 • Økning i minstepensjon for enslige med kr. 4000 fra 1. mai 2021.
 • Etter budsjettforlik for 2021 øket minstepensjon med ytterligere kr 5000 fra 1. juli 2021 

KrF vil fortsette pensjonsarbeidet, vi er ikke i mål, langt ifra. Fokus fremover kan være:

 • Trygge hovedlinjene i velferds- og pensjonssystemet gjennom en ansvarlig økonomisk politikk og forvaltning av petroleumsformuen.
 • La hovedprinsippene i pensjonsreformen ligge fast, men etter evalueringen av denne reformen vurdere justeringer for å sikre et mer bærekraftig pensjonssystem for fremtiden. Det bør også vurderes justeringer av reformen som sikrer rettferdig fordeling.
 • Arbeide for at offentlige og private pensjonsordninger i større grad harmoniseres, for på denne måten å skape bærekraft og større mobilitet mellom offentlig og privat sektor.
 • Foreslå en lovendring som sikrer prinsippet om pensjon fra første krone, på bakgrunn av et forarbeid av et partssammensatt utvalg. Ny regjering arbeider heldigvis med dette.
 • At ved økninger i pensjoner skal de som har minst prioriteres. Gi bedre anledning til å arbeide etter fylte 70 år.
 • Følge opp Sysselsettingsutvalgets anbefalinger om en omlegging av sykepengeordningen, slik at arbeidsgiverne motiveres til å få langtids sykmeldte tilbake til arbeid og arbeidstakerne kan bruke gradert sykmelding i større grad.
 • Krf ønsker en «ansvarskommisjon» som skal vurdere hvilke oppgaver og ansvar som kan overtas av familier, sivilsamfunn og lokalmiljøer. En bedre ansvarsfordeling vil styrke den delen av samfunnet som ligger mellom staten, markedet og frivilligheten, og sikre velferdsstatens bærekraft.


Svein Atle Roset
fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal KrF