Mer lokalt selvstyre og mer makt til innbyggerne

– KrF har vunnet viktig seire i avtalen om oppgavefordelingen. Jeg er glad for at vi beholder tre folkevalgte nivåer, og videregående skoler og kollektivtrafikk forblir på regionalt nivå. Det mest sentrale for KrF har det skal bli mer folkestyre og bedre tjenester for innbyggerne, sier Geir Toskedal, kommunalpolitisk talsmann for KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

KrF har forhandlet frem en avtale med Venstre og regjeringspartiene om oppgavemeldingen i forbindelse med kommunereformen.

– Regjeringens forslag har nå blitt bedre på en rekke områder. For KrF er det viktig at mer makt og myndighet overføres til kommunene. Dette styrker det lokale selvstyre og gir mer makt til innbyggerne, sier Geir Toskedal. Han er glad for at prinsippet om generalistkommune ligger fast.

Tre folkevalgte nivå

– KrF har programfestet større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner. Nå har vi fått gjennomslag for å ta fylkeskommunene inn i kommunereformen, men en klar forutsetning om færre og større regioner. Det skal nå ses på hvilke oppgaver som bør flyttes fra statlig til regionalt nivå, slik at makten flyttes nærmere befolkningen, sier Toskedal.

– Det er viktig for KrF at videregående skole fortsatt skal ligge på regionalt folkevalgt nivå, og at også ansvaret for kollektivtrafikk blir værende der som en hovedregel.

Grundig utredning av hjelpemidler og VTA

Regjeringen ville i utgangspunktet overføre ansvaret for basishjelpemidler og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) til kommunene.

– Jeg er glad for at både VTA og hjelpemidler skal utredes grundig før det vurderes om noe av dette kan flyttes til kommunene. I en slik utredning må hensynet til brukerne stå i sentrum, og de funksjonshemmedes organisasjoner bør tas med på råd, sier Toskedal.

Tannhelsetjenesten

Ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene. Kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner.

– Med en overføring av tannhelsetjenesten til kommunene, må regjeringen se på tiltak for å videreføre kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i spesialisttannhelsetjenesten. Dette er veldig viktig, understreker Toskedal.

Familievernet

Regjeringen ønsket å utrede overføring av familievernet til kommunene. Det har KrF vært imot.

– Familievernet blir ikke overført til kommunene. Det er uheldig å splitte opp en spesialisert tjeneste som fortsatt er under oppbygging, og som få kommuner uansett ville bli store nok til å håndtere på egen hånd. Vi ber nå regjeringen utrede hvordan familievernet kan arbeide forebyggende sammen med kommunale tjenester, og samtidig sikre bedre tilgjengelighet til tjenesten i hele landet, sier Toskedal.

Frivilligsentralene

– Tilskuddet til frivilligsentralene overføres til kommunene. Midlene øremerkes og økes i en opptrappingsperiode. Dette gir forutsigbarhet og mulighet for å styrke tilbudet, sier Toskedal.

Lokalisering av statlige arbeidsplasser

– KrF har fått gjennomslag for at det i meldingen om det nye regionnivået skal drøftes tiltak for å lokalisere flere statlige arbeidsplasser i hele landet. Dette vil kunne styrke vekstkraft i alle regioner og bygge opp under eksisterende kompetansemiljøer, avslutter Toskedal.