Ønsker tverrpolitisk løft for færre aborter

Onsdag 26. november la KrFs programkomite frem sitt forslag til nytt politisk program for stortingsperioden 2021 – 2025. – Programmet løfter de eldre og styrker familiene, sa leder av programkomiteen Erik Lunde under fremleggelsen.

Bilde av Ingelin Noresjø og Rebekka Losland
Til venstre: Ingelin Noresjø. Til høyre: Rebekka Ljosland

Les mer om programkomiteens forslag her.

Med seg i komiteen hadde Lunde blant annet KrFs nesteleder Ingelin Noresjø og tidligere helsebyråd fra Bergen, Rebekka Ljosland.

Ønsker vern av ufødt liv

– Vi må sikre at gravide i vanskelige livssituasjoner ikke opplever abort som eneste alternativ. Derfor må vi sikre en økonomisk trygghet rundt den gravide og en bedre oppfølging i svangerskapet og etter fødsel, sier Ingelin Noresjø.

– KrF ønsker å redusere antallet aborter. Det er bred politisk enighet i Norge om at det er ønskelig å få ned aborttallene. KrF er villig til å gjøre noe med det, blant annet ved å styrke økonomiske ordninger rundt fødsel, sier Rebekka Ljosland.

– Vi slår fast at KrF ønsker å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd og som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi. En ny lov må ivareta hensynet til fosterets verdi og rett til liv, sier Noresjø.

– Loven må også ivareta kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte, sier Noresjø.

– Vi får ofte spørsmål om hvordan en slik lov bør se ut. Det har ikke komiteen kommet med et konkret forslag til, fordi en slik lov som alle andre lover som vedtas på stortinget må gjennom en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess, sier Noresjø.

Et tverrpolitisk løft

Komiteen tar initiativ til et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd og et samfunn med plass til alle.

Et slikt løft bør legge vekt på:

 • Forebygging av uønskede graviditeter. Ungdom og unge voksne må sikres et bedre tilbud om rådgivning og veiledning. Seksualundervisningen må vektlegge grensesetting, og prevensjon må være lett tilgjengelig. Ungdom mellom 16 og 24 år skal sikres gratis prevensjon.
 • Økonomisk trygghet: Sikre at kvinner i vanskelige livssituasjoner ikke opplever abort som det eneste alternativet. Alle gravide må sikres informasjon og nøytral veiledning – og samfunnet må stille opp med støtte til gravide i vanskelige livssituasjoner. Ordningene rundt fødsel må sikre at alle gravide har økonomisk trygghet etter svangerskapet.
 • Bedre oppfølging under svangerskap og etter fødsel: Forsterke oppfølgingen av familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging. Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne må sikres nødvendig hjelp gjennom hele barnets oppvekst og inn i voksen alder. Likeverdsreformen må følges opp og videreføres slik at alle familier har en «én dør inn» til det offentlige hjelpeapparatet og en fast koordinator med kapasitet og kompetanse til å bistå familiene.

Bygger på KrFs lange historie for å verne om det ufødte liv

– Komiteen legger til grunn KrFs lange historie for å verne om det ufødte liv. Vi vil fortsatt arbeide for å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, sier Ljosland

En mer konstruktiv debatt

– Debatten om etikken rundt livets begynnelse har lenge vært hard og uforsonlig. Overbevisningene er sterke på begge sider. Dette har vært til hinder for en konstruktiv samtale om hvordan vi kan samarbeide om det alle er enige om – å redusere antallet aborter og legge til et rette for et samfunn der det er plass for alle, uansett egenskaper. KrF vil ikke la primærstandpunkter stå i veien for et bredt politisk samarbeid og dialog om disse spørsmålene, sier Noresjø

Her kan du lese hele programkomiteens forslag.

Retten til liv

Retten til liv er den mest grunnleggende av alle menneskerettigheter, og er nedfelt i grunnloven. KrF vil arbeide for en mest mulig inkluderende forståelse av retten til liv i lovverk og praktisk politikk. Den mest alvorlige formen for diskriminering er når noen nektes sin rett til liv på bakgrunn av hvem de er, og hva slags egenskaper og funksjonsevne der har. Samtidig er retten til liv en rettighet som skal realiseres i en virkelighet full av dilemmaer og interessekonflikter, der det daglig må tas vanskelige beslutninger om liv, helse og død.

Debatten om etikken rundt livets begynnelse har lenge vært hard og uforsonlig. Overbevisningene er sterke på begge sider. Dette har vært til hinder for en konstruktiv samtale om hvordan vi kan samarbeide om det alle er enige om – å redusere antallet aborter og legge til et rette for et samfunn der det er plass for alle, uansett egenskaper. KrF vil ikke la primærstandpunkter stå i veien for et bredt politisk samarbeid og dialog om disse spørsmålene.

Kristelig Folkeparti vil:

 • Ta initiativ til et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd og legge til rette for et samfunn med plass til alle. Et slikt løft bør legge vekt på å:
 • Forebygge uønskede graviditeter. Ungdom og unge voksne må sikres et bedre tilbud om rådgivning og veiledning. Seksualundervisningen må vektlegge grensesetting, og prevensjon må være lett tilgjengelig. Ungdom mellom 16 og 24 år skal sikres gratis prevensjon.
 • Sikre at kvinner i vanskelige livssituasjoner ikke opplever abort som det eneste alternativet. Alle gravide må sikres informasjon og nøytral veiledning – og samfunnet må stille opp med støtte til gravide i vanskelige livssituasjoner. Ordningene rundt fødsel må sikre at alle gravide har økonomisk trygghet etter svangerskapet.
 • Forsterke oppfølgingen av familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging. Foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne må sikres nødvendig hjelp gjennom hele barnets oppvekst og inn i voksen alder. Likeverdsreformen må følges opp og videreføres slik at alle familier har en «én dør inn» til det offentlige hjelpeapparatet og en fast koordinator med kapasitet og kompetanse til å bistå familiene.
 • Arbeide for å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretakelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte. Dette må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess.
 • Arbeide for å fjerne den diskriminerende lovbestemmelsen som gjør egenskaper ved fosteret til selvstendig grunnlag for senabort. 
 • Styrke kvinners rett til informasjon og veiledning under svangerskapet, og klargjøre legenes ansvar for dette.
 • Legge til rette for økt forskning på årsaker til og ettervirkninger etter svangerskapsavbrudd.
 • Sikre at bioteknologi og øvrig medisinsk teknologi utvikles og tas i bruk på en måte som sikrer menneskeverd og et samfunn med plass til alle. 
 • Si nei til aktiv dødshjelp (eutanasi) og i stedet tilrettelegge for livshjelp i slutten av livet.
 • Bygge ut og styrke tilbudet om lindrende behandling (palliasjon), også for pasienter med andre diagnoser enn kreft. For barn som lever lenge med diagnoser, er palliasjon viktig for å bidra til økt livskvalitet.
 • Sikre gode rettigheter til syke og døende personer. Alle må sikres god informasjon om behandling og sykdomsforløp, og tilbys effektiv smertelindring og hjelp til å forberede seg på å møte døden og la den komme naturlig, uten uønskede medisinske inngrep for å forlenge livet. Det bør legges til rette for at pasienter kan medvirke i beslutninger om behandlingsnivå