Oljefondet ut av kull

– Kull er den mest klimaskadelige formen for energiproduksjon. Derfor mener KrF det er sterke etiske grunner til å trekke oljefondet ut av kullinvesteringer, Hans Olav Syversen.

Hans Olav Syversen
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Partiene på Stortinget har kommet til enighet om at Statens pensjonsfond utland (SPU) ikke lenger skal være investert i kullselskaper. Regjeringen får nå i oppgave å be Norges Bank og Etikkrådet om råd for utarbeidelse av et kriterium for uttrekk.

 – Vi er svært tilfreds med at et bredt flertall på Stortinget slutter opp om dette, sier leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen. Han viser til to klimarelaterte endringer som har skjedd for Statens Pensjonsfond Utland. 

– Det første er at regjeringen har foreslått, og vil få flertall for, et eget uttrekkskriterium knyttet til klima, uavhengig av kilde. Så går Stortinget nå ett skritt til videre når det gjelder kull spesielt, sier han til E24. 

– Resultatet av dette er at det skjer mer på klimadelen i Oljefondet enn det noen gang tidligere er gjort, sier Syversen.

Finanskomiteen mener et eget produktbasert kriterium i retningslinjene for observasjon og utelukkelse skal settes til en andel av kullkraftselskaper og kullgruveselskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på kull, og /eller får 30 prosent eller mer av inntektene sine fra kull.