Olje- og gassnasjonen må omstilles

Olje- og gassnæringen vil være viktig for Norge i mange tiår fremover, men for nå målsettingene i Paris-avtalen må vi gjennom et grønt skifte for å sikre en mer miljøvennlig og bærekraftig verdiskaping. Samtidig er det forbundet betydelig økonomisk og finansiell risiko med å lene seg for mye på fossil energiproduksjon.

Illustrasjonsbilde av et isberg og hav.
Illustrasjonsbilde

Norge trenger flere økonomiske ben å stå på for å sikre fremtidens velferd og arbeidsplasser. Arbeidet med å omstille Norge fra å være en olje- og gassnasjon til å bli en fornybarnasjon må intensiveres. Med i denne omstillingen er satsingen på karbonfangst, -transport og -lagring.

KrF vil:

 • Sikre varig vern mot oljeleting og petroleumsaktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak.
 • Sikre at det ikke åpnes for oljeleting i områder nordøst i Barentshavet.
 • Stille krav om at det utarbeides sensitivitetsanalyser av etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt.
 • Gjennomgå petroleumsskattereglene ut fra hensynet til klima og klimarisiko og vurdere endringer ut fra dette.
 • Stille krav til oljeselskapene i lete- og utvinningstillatelser at maritim aktivitet (ulike typer offshoreskip) skal skje med null- eller lavutslipp.
 • Stille krav om at nye utbygginger skal elektrifiseres helt eller delvis med offshore fornybar produksjon eller kraft fra land.
 • Styrke arbeidet med energieffektivisering og utfasing av fossile energikilder i alle sektorer.
 • Øke overføringene til det statlige investeringsselskapet Nysnø for å sikre lønnsomme investeringer i ny klimavennlig teknologi.
 • At forprosjektet på karbonfangst, -transport og -lagring slik Equinor, Shell og Total i samarbeid med regjeringen har planlagt, må holde fremdriftsplanen.
 • Fremheve at kompetansen i oljebransjen er en ressurs som bør benyttes i klimavennlig omstilling.
 • Sørge for gode rammevilkår for forskning og etablering av næring og industri som benytter seg av karbonnøytrale/karbonnegative produksjonsmetoder.