Øk bemanningen i barnehagene

Drammen KrF vil: 

  • Styrke bemanningen i barnehagene
  • Ha minimum to opptak i året
  • Mer lek i 1. klasse
  • Ha små og mellomstore barnehager

KrF har merket seg at barnehage- og skolesektoren ser ut til å være underfinansiert og må derfor prioriteres høyere.

Det er viktig at barna har nok tilgjengelig og kompetent personell gjennom hele barnehagedagen sin.

Drammen KrF går inn for at bemanningen styrkes slik at barna får nødvendig omsorg og oppmerksomhet. Videre at bemanningsnormen styrkes og gir hjelp til barn som trenger ekstra støtte.

Barnehage og skole må prioriteres høyere

KrF mener det er uriktig å sitte stille i båten når barn og elever med store tilretteleggingsbehov må gå på ordinær skole uten et tilfredsstillende spesialpedagogisk tilbud, og i en skole hvor også det sosialpedagogiske skolemiljøet for alle ser ut til å være utfordret. 

Undervisningstilbudet til alle elever rammes, dersom ikke de økonomiske rammene økes. At flere av skolene i Drammen nå har problemer med å oppfylle lærernormen, som er en minimumsnorm, er ikke greit. KrF har i sitt program at antall skoleplasser i de forsterkede enhetene må økes.

KrF har «tid til det viktigste» som slagord i valgkampen.

Vi mener at det å skape en trygg oppvekst og å gi en god grunnutdanning er å bruke tid på det viktigste. En god barndom og ungdom vil gi robusthet for hele livet. Området må derfor vies stor oppmerksomhet også økonomisk.

KrF anser det som svært viktig å ha kvalifisert personale i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Derfor må de tilføres gode økonomiske, bygningsmessige, utstyrsmessige ressurser slik at barn og ansattes behov ivaretas i barnehage- og skolehverdagen. Forskjeller må utjevnes. Barn og unge må få et likeverdig tilbud. 

Alle skal gis de samme mulighetene til å kunne utvikle seg uavhengig av sosial bakgrunn, etnisitet, legning eller funksjonsevne. Dette forplikter.

Små og mellomstore barnehager i nærmiljøet – To opptak i året

Barns lek i barnehagene skal gis de beste vilkår i et trygt fellesskap preget av god omsorg. Barna må få utvikle vennskap, mestringsfølelse og et positivt syn på seg selv og andre. KrF vil kjempe for små og mellomstore barnehager som ligger i nærmiljøet. Vi vil arbeide for minimum to opptak i året for å imøtekomme foreldres behov, og bli en kommune familier ønsker å bosette seg i. 

Mer lek for 1. klassingene

KrF har mål om en offentlig skole av høy kvalitet, både faglig og sosialt, en skole som både utdanner og danner som høyeste prioritet.  Hva gjelder 1. klasse går KrF inn for mer tid til undervisning basert på lek og mindre på klasseromsundervisning for seksåringene. Dette fordi lek er barns foretrukne læringsform som har stor betydning for hjernens utvikling. 

Vi ønsker ikke skoletrøtte elever allerede på småskoletrinnet, og vil derfor at småskoletrinnet skal ha rikelig tilgang til frilek og uteskole gjennom hele skole- og SFOdagen.

Friskoler

Velgerne bør også merke seg at KrF er positive til friskoler basert på livssyn og alternativ pedagogikk som et supplement til den offentlige skolen. Valgfriheten må være til stede.