NYHET: Vil endre dagens førsteklasse med førskoleklasse

Landsmøte: KrFs landsmøte vedtok forrige helg å erstatte dagens førsteklasse for seksåringer med en førskoleklasse med mer frilek og lekbasert læring.

Utdanningspolitisk talsperson, Hans Fredrik Grøvan

– For KrF er skole mer enn bare et sted barna våre skal lære og lese og skrive. Skole skal ikke bare utdanne, den skal også danne. Det skal være et sted barna våre opplever mestring, tilhørighet og at de utvikler seg – både faglig og som menneske, forteller Hans Fredrik Grøvan, skolepolitisk talsperson for KrF.

Han har i flere år engasjert seg for at begynneropplæringen skal inneholde mer lek i undervisningen.

– KrF var kritisk til seksårsreformen da den ble innført. Vi fryktet at de minste barna ikke ville få den hverdagen de trenger for å utvikle seg. Det har vist seg at vi hadde rett. Leken, som er viktig for barns utvikling og læring, har blitt erstattet av kompetansemål og gjennomorganisering som gir overfylte timeplaner, sier Grøvan.

– Skolen skal være på barnas premiss – ikke omvendt, sier han.

På helgens landsmøte gikk KrF inn for at førsteklasse erstattes av en førskoleklasse med mer frilek og lekbasert læring. Førskoleklassen skal gi barna et tryggere møte med skolen, læringen skal primært foregå gjennom lek, utforskning utendørs skal stå sentralt. Opplegget skal i større grad tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning.

Fleksibel skolestart

Fleksibel skolestart kan defineres som muligheten til å begynne på skolen tidligere eller senere enn de barna som er født i samme kalenderår. Vi snakker om framskutt skolestart hvis eleven starter tidligere, og utsatt skolestart hvis eleven starter senere enn jevnaldrende barn. I Norge er det mindre vanlig å forskyve skolestart enn i land vi ofte sammenlikner oss med. Under to prosent av våre elevkull får utsatt eller framskyndet skolestarten. 

– KrF vil sikre alle barn en best mulig skolestart. Vi mener barna våre fortjener en best mulig start på et langt skoleløp og da må de være modne for skolen. Vi mener foreldrene kjenner barna sine best og derfor må få større innflytelse på hva som er best for barna. For tidlig skolestart kan få negative konsekvenser for barn og kan ende opp med barn som sliter med skolen gjennom hele skoleløpet, sier Grøvan.

– Vi mener at det ikke er barna eller deres familier sitt ansvar å tilpasse seg skolestart. Skolen må i større grad tilpasse seg det at barn av ulike grunner kan ha behov for å starte senere enn det som er vanlig, avslutter han.