Nye tiltak: Dette gjør vi for å lette på barna og de unges koronakrise

– Når regjeringen i dag presenterer nye kraftfulle økonomiske tiltak er det de unge som settes i første rekke. Pandemien har truffet oss alle hardt, men kanskje spesielt barn og unge. De bærer en betydelig byrde og skal derfor prioriteres høyt, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad bak en talerstol ved siden av Erna Solberg på pressekonferanse
Kjell Ingolf Ropstad på pressekonferanse

Åpne skoler og tjenester for barn og unge

Ropstad er spesielt opptatt av barnehager og skoler skal holdes oppe så langt det lar seg gjøre, samt at de menneskene som har jobber som skal hjelpe barn og unge, som for eksempel helsesykepleiere, ikke skal flyttes og brukes til smittesporing, vaksinering eller annet. 

– Jeg er spesielt bekymret for de barna og de familiene som allerede har hatt det tøft under første nedstengning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å holde barnehager, skoler, helsestasjon og andre tjenester for barn og unge åpne, sier Ropstad, og fortsetter: 

-I en hverdag som er helt snudd på hodet, er det svært viktig at barn og unge har et så normalt liv som mulig med venner og at det finnes trygge voksne barn kan møte i sin hverdag. 

– I denne tiden hvor allerede sårbare barn kan trenge ekstra oppmerksomhet fra voksenpersoner i skolen eller andre steder utenfor hjemmet er det særlig viktig at kommuner ikke flytter helsesykepleiere til smittesporingsarbeid. Om det fører til at kommunene får ekstra kostnader til å løse dette på en annen måte har regjeringen lovet å kompensere kommunen for dette, sier Ropstad, og understreker:

Helsesykepleiere skal være tilgjengelig for barna!

De sårbare barna 

Regjeringen har siden nedstengingen i mars vært bekymret for konsekvensene tiltakene får for sårbare grupper. Derfor har det blitt prioritert egne tiltakspakker til sårbare grupper på nær 1,5 milliarder kroner, og mange viktige satsinger knyttet til barn som vokser opp i familier med lavinntekt, til psykisk helse og satsinger knyttet til å forebygge vold og overgrep mot barn: 

  • Styrking av helsefrivilligheten 
  • Informasjon om tiltak på flere språk 
  • Styrking av hjelpetelefoner og samtaletilbud  
  • Styrking av Vold- og overgrepslinjen for å styrke hjelpetilbudet for personer som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner
  • Styrking av Mental helses «Foreldresupport»
  • Økonomisk støtte til å holde fritidsaktiviteter for sårbare barn og unge åpne 

Barn og unge skal få ferie- og fritidstilbud og få ta igjen tapt progresjon

Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig barn skal få ferie- og fritidstilbud og at elevene skal få ta igjen tapt skoleprogresjon. Regjeringen foreslår nå å bevilge 500 mill. kroner til kommunene for å opprette ulike sommerskoletilbud for elever i grunnskolen. Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Det vil bidra til at elever kan til å ta igjen tapt læring som følge av strenge smitteverntiltak i skolen i fjor og i år.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med tiltak for å bøte på den tøffe situasjonen for de som trenger det mest nå, sier Ropstad, og fortsetter: 

– Det er viktig at sårbare barn og unge får hjelp til å ta igjen tapt progresjon på skole, forebygge at noen blir utsatt for vold og overgrep, gjøre helsestasjons- og skolehelsetjenestene mer tilgjengelige og styrke tilbudet om avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov.

– Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Det vil bidra til at elever kan til å ta igjen tapt læring som følge av strenge smitteverntiltak i skolen i fjor og i år.

– Organisasjoner skal kunne gjennomføre ferie- og fritidstilbud under gjeldende smittevernregler, slik at barn kan delta i felleskap, sier han.

Utstyrssentralene styrkes

Ikke alle har råd til å kjøpe utstyr som hører med for at barn og unge skal få være med på fritidsaktiviteter. Derfor er utstyrssentralene så viktige, for der kan barn og unge låne utstyr. Disse vil regjeringen styrke. 

– Utstyrssentralene er spesielt viktig for at barn og unge skal kunne delta på aktiviteter, være ute blant andre og leke selv om de kommer fra familier med litt dårligere råd. Derfor øker vi nå tilskuddet til utstyrssentraler med 20 millioner kroner, sier Ropstad.

– I januar har det vært en dobling av utlånet av utstyr sammenlignet med i fjor, og dette betyr at enda flere barn og familier kan låne ski, skøyter, akebrett eller annet utstyr, sier han.

Forebygging av ensomhet og psykisk helse blant studenter

– Dette året har vært preget av avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Mange studenter har hatt svært krevende måneder. Verst har det kanskje vært for førstegangsstudentene som flyttet til en ny by i høst. Mange studenter har ikke fått muligheten til å knytte de nettverkene og få seg venner som man ville gjort i en normal situasjon, dette har ført til mer ensomhet blant studentene, sier Ropstad.

– Samskipnadene har allerede fått 10 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud for studenter. Nå foreslår vi ytterligere 20 millioner kroner til slike lavterskeltilbud, og 10 millioner kroner til arbeidet med studentenes psykiske helse. 

– Mange studenter med deltidsjobb har blitt permitterte, og har hatt det trangt økonomisk. Derfor foreslår regjeringen at det våren 2021 gis et tilbud om tilleggslån til studenter og voksne elever i videregående opplæring som kan dokumentere inntektsfall som følge av pandemien, sier Ropstad, og utdyper:

– Dette lånet vil være på 26 000 kroner, og 40% av det vil være stipend. I tillegg vil vi gjeninnføre et midlertidig unntak fra borteboerkravet dette vårsemesteret. Det betyr at elever og studenter som har oppgitt at de skal bo borte, men som flytter til tilbake til foreldrene sine midlertidig på grunn av pandemien, ikke skal miste stipendet sitt.

– I tillegg foreslår vi å bruke 150 millioner kroner på at fagskoler, høyskoler og universiteter kan lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter. Dette er et tiltak både for å sikre bedre oppfølging av studenter, og for å sørge for at flere studenter har en jobb å gå til, sier han.

Blant de som har stått i fronten av hjelpearbeidere under pandemien, er en betydelig del studenter. Regjeringen foreslår å videreføre det midlertidige unntaket fra inntektsgrensen for stipend for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

– Disse studentene har gjort en fantastisk innsats under pandemien, og skal ikke straffes økonomisk for å bidra! avslutter han.