Ny resept for Rogaland med etablering av medisinstudium ved Universitetet i Stavanger

Rogaland KrF er glad for at Solberg-regjeringen har ambisjoner om at en større del av norske leger skal utdannes i Norge og at utdanningen skal inkludere desentraliserte studiemodeller som tar en større del av helsetjenesten i bruk. 

Rogaland KrF ser likevel med økende uro på at nasjonale avklaringer, føringer og beslutninger om etablering av en medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) drar ut i tid.

Rogaland KrF er bekymret for at UiS kan risikere å ikke få avklart sin søknad før nye studieplasser tildeles.  Ved forrige tildeling ble 80 nye studieplasser tildelt eksisterende medisinutdanninger. Tildeling av nye studieplasser til de etablerte universitetene vil sterkt svekke sjansene for et bærekraftig medisinstudium med gradsrett ved UiS.

UiS har utarbeidet et nytt medisinstudium som baserer seg på at norske medisinstudenter i utlandet (eller fra et norsk universitet) kan ta de tre siste årene av studiet ved UiS. Dette vil bidra til en rask opptrapping av norsk studiekapasitet. Dessuten er UiS-modellen den mest kostnadseffektive for staten sammenlignet med seksårige program i Norge.

UiS-studiet er utarbeidet av fremragende fagfolk fra UiS, SUS, primærhelsetjenesten og medisinstudenter.  Utdanningen er forutsatt å føre fram til graden cand.med. og baserer seg på opptak av 70 studenter per år (totalt 210 studenter over tre år).

Rogaland KrF støtter UiS sine vurderinger om at studiet, som er i den internasjonale utdanningsfronten, vil være til det beste, ikke bare for pasientene og legestudentene, men også for de eksisterende medisinutdanningene og for hele helse-Norge.  Det burde være enkelt å se behovet for en studiemodell som denne i en tid med korona, reiserestriksjoner og utfordringer for norske medisinstudenter i utlandet.

Gradsforskriften (Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler) inneholder bestemmelser om at det kun er enkelte institusjoner som kan tilby fullverdige utdanninger innenfor medisin, psykologi, rettsvitenskap m.fl. F.eks. er det kun UiO, UiB, NTNU og UiT som har lov til å tilby profesjonsstudier i medisin og tildele graden cand.med., og kun UiO, UiB og UiT som har lov til å tilby masterstudier i rettsvitenskap.

Rogaland KrF mener denne monopolbestemmelsen bør vurderes fjernet slik at det blir opp til den enkelte institusjon å utvikle og etablere nye fagområder, basert på en helhetlig vurdering av kompetanse og kapasitet ved institusjonen, kompetansebehov i samfunnet og institusjonens egne strategiske planer. 

Rogaland KrF vil samtidig legge til at det er andre mekanismer som ivaretar en hensiktsmessig kvalitetssikring, oppbygging og fordeling av utdanningene:

  1. Universitets- og høyskoleloven hjemler bestemmelser om hvilke institusjoner som kan godkjenne og opprette studier på ulike nivå, og studiekvalitets- og studietilsynsforskriftene ivaretar krav til kvalitet i utdanningene.
  2. Alle universiteter er i dag selvakkrediterende institusjoner for utdanninger som ikke omfattes av gradsforskriften.
  3. Institusjonens etterlevelse av standarder, kriterier og kvalitetssikring ivaretas gjennom tilsyn fra NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.
  4. Norsk utdanningskapasitet reguleres gjennom tildeling av studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.