Ny plan gjør barnas hverdag tryggere

– Barnas transportplan skal ivareta barn og unges trafikksikkerhet i hele Norge når fremtidens transportplaner utformes, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Hans Fredrik Grøvan møter barn

For første gang blir det nå laget en egen Barnas transportplan. Denne planen blir en del av Nasjonal transportplan. Planen skal i likhet med NTP rulleres hvert fjerde år.

 – Transportsystemet må ivareta hensynet til barn og unge bedre enn i dag. Trygg oppvekst krever at barnas behov veier tungt når fremtidens transportløsninger utformes, sier Grøvan som sitter i stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

I dag ferdes barn, syklister, rullestolbrukere og barnevogner mange steder i samme kjørefelt som tungtrafikk, biler og traktorer. Dette mener Grøvan er helt uakseptabelt.

– Nå skal hensynet til barn og unge sterkere inn i samfunnsplanleggingen. Det har KrF sørget for sammen med regjeringen og Venstre, sier han.

Transportetatene får nå i oppdrag å involvere og ta hensyn til barn og unge når transportsystemet skal planlegges og ny infrastruktur bygges. Kunnskap om trafikksikkerhet skal sterkere inn i skole og barnehage. Fremtidens byer og tettsteder må planlegges med tanke på barn og unges behov, både når det gjelder sikkerhet og folkehelse, heter det i rapporten.

– Dette innebærer i første rekke konkrete tiltak som utvikling av knutepunkter og møteplasser med god informasjon og tilrettelegging for syklister og fotgjengere, som er høyt prioritert i transportplanen, forklarer Grøvan.

En klar målsetning er at det skal legges til rette for at åtte av ti barn og unge skal kunne velge å gå eller sykle til skolen. Trafikksikkerheten for barn og unge skal styrkes og det skal legges vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av transportsystemet.

– Kommuner må nå i større grad bygge og planlegge med tanke på barn og unges behov, for eksempel ved at man har trygg lokalisering av bussholdeplasser i nærheten av skoler slik at barn ikke må krysse veien, at det blir sikre soner med nedsatt fartsgrense rundt skolene, at det bygges trygge over- og underganger med mer, sier Grøvan.