Norsk olje og gass næring er en del av løsningen på den globale klimakrisen

KrF avholder digitalt landsmøte fra 29. april til 2. mai. I denne forbindelsen har Rogalandsdelegasjonen sendt inn dette resolusjonsforslag knyttet til olje- og gassnæringen.

Bilde av Oddny Helen Turøy
Foto: Alf Magne Grindhaug
Fylkesleder Oddny Helen Turøy leder Rogalandsdelegasjonen på landsmøtet.

Det er fra deler av miljøbevegelsen skapt et inntrykk av at det viktigste bidraget fra Norge knyttet til den globale klimakrisen er en styrt avvikling av olje og gass næringen. Dette er direkte misvisende og tar ikke innover seg at Norge er en del av verden. Olje og gass vil være en del av den globale energimiksen i mange år fremover. I lys av dette, så er det svært relevant at utslippene knyttet til utvinning av norsk olje og gass er blant verdens laveste og at det kan være en erstatning for andre energikilder som både i produksjon og bruk har vesentlig større Co2 utslipp.

KrF er fortsatt det eneste partiet som har gått av på en miljøsak. Vi har stor troverdighet når det kommer til å løfte fram klima og miljøsaken. KrF ønsker å legge til rette for at norsk olje og gass næring kan bli en del av løsningen på den globale klimakrisen. Dette gjør vi best ved å utnytte kompetansen og teknologien som industrien har utviklet til å møte nye utfordringer og forretningsmuligheter, gi næringen forutsigbarhet, men også sette rammebetingelser som gir næringen incentiver til omstilling.

KrF sier nå at vi vil Legge til grunn at Paris-avtalen og lov om klimamål, samt hensynet til klimarisikoen for norsk økonomi, setter rammene for videreutviklingen av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder, i tråd med det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalgets innstilling.

Dette viser at KrF evner å balansere en aktiv og god klimapolitikk med en næringspolitikk som løfter fram den norske olje og gass næringen som en viktig bidragsyter også i det grønne skiftet. Våre barn og unge har krav på å overta en planet med godt klima og miljø, men også at vi tar på alvor at vi står i en global klimakrise hvor debatten ikke skal preges av symbolpolitikk om styrt avvikling. For å sikre faktisk reduksjon av Co2 må vi utnytte olje og gass næringens kompetanse og verdiskapning på best mulig måte for å nå målet. Norsk olje og gass næring har vært viktig for Norge i flere tiår og vil også være det i tiårene som kommer.