Norge ved et dramatisk politisk veivalg – KrF er garantisten for stø kurs

Steinar Reiten

Det er mange grunner til å stemme KrF ved dette valget – noen opplagte og noen som later til å ha gått under radaren for de fleste.Det mange ikke har fått med seg, er at alt egentlig handler om KrF ved stortingsvalget 2021.

Vi går til valg på å videreføre regjeringssamarbeidet med Høyre og Venstre, og vi er stolte av gjennomslagene KrF har fått som regjeringsparti. Skulle valgresultatet føre til et regjeringsskifte, så går KrF i opposisjon som et ansvarlig sentrumsparti. Da vil vi gjøre vårt ytterste for å dra politikken til en regjering vi ikke selv sitter i, inn mot sentrum der de beste politiske løsningene finnes.

Vi registrerer med interesse at Senterpartiet helt inn mot valgdagen avviser å ta SV inn i en regjering sammen med Arbeiderpartiet. De siste meningsmålingene tyder på at selv om SV tas inn regjeringen, så vil de tre rødgrønne partene ikke få flertall på Stortinget. Ved et eventuelt regjeringsskifte gis det i så fall to klare alternativer for hvilken retning norsk politikk skal ta de neste fire årene:

Hvis KrF kommer over sperregrensa, vil vi kunne få inn en stortingsgruppe med 6 – 8 mandater. Da vil KrF som et ansvarlig, verdibasert sentrumsparti få en vippeposisjon i Stortinget hvis Solberg-regjeringen går av. Med KrF under sperregrensa vil norsk politikk kunne få den mest dramatiske venstredreiningen på flere tiår. Da vil Rødt, et parti som bygger sin politikk på marxismen-leninismen og som drar med seg en historie med støtte til noen av de verste terror-regimene verden har sett, kunne få denne posisjonen.

For næringslivet i Norge og Møre og Romsdal vil det være en avgjørende forskjell. Valget i 2021 er på mange måter et skjebnevalg: Havner KrF under sperregrensa, vill ytterste venstre i norsk politikk få avgjørende innflytelse. Kommer KrF over sperregrensa, vil en eventuell ny mindretallsregjering ha mulighet til å søke støtte fra sak til sak hos et verdibasert og næringsvennlig sentrumsparti.

KrF har gjennom denne stortingsperioden, både i opposisjon og som regjeringsparti, ført en nærings- og bedriftsvennlig politikk. Modellen med todelt formuesskatt, der privat formue beskattes mens formuesskatt på arbeidende kapital skal skrives gradvis ned til null, er KrFs «baby». Vi gikk til valg på denne skattemodellen allerede i 2009, og nå registrerer vi med tilfredshet at både Høyre og NHO har adoptert vår løsning. Den går vi i KrF til valg på også i 2021.

KrF har også vært partiet som helt siden midten av 1990-tallet har vært imot norsk EU-medlemskap, men for en videreføring av EØS-avtalen. Vi registrerer med bekymring at både Senterpartiet og SV går til valg på å reforhandle EØS-avtalen mens den fortsatt gjelder, og erstatte den med sektorvise avtaler. Dette blir blankt avvist av sentrale politikere i EU-systemet, som kaller det en utopi å tro at det går an å forhandle på denne måten. EØS-avtalen må sies opp før forhandlinger om andre modeller eventuelt kan starte – og da skal Norge i så fall forhandle med en motpart som representerer nærmere 450 millioner innbyggere.

Vi i KrF stiller oss helt uforstående til at to av de tre rødgrønne partiene, Senterpartiet og SV, vil kaste Norge ut i samme kaotiske situasjon som Storbritannia har opplevd under Brexit-prosessen. Den store forskjellen er at britene kunne forhandle ut fra en posisjon som en av Europas sterkeste industri- og handelsnasjoner. Vår bekymring blir desto større når vi ser at Senterpartiet og SV til sammen kan få flere mandater på Stortinget enn Arbeiderpartiet.
En stemme til KrF er en stemme til partiet som har vært EØS-avtalens varmeste forsvarer gjennom nesten 30 år. Vi går til valg på å videreføre EØS-avtalen, fordi den fullt ut ivaretar norske nærings- og handelsinteresser overfor EU.

På KrFs landsmøte i vår ble det også gjort et programvedtak som ulike aktører i de maritime næringen bør merke seg: Hvis den sittende Solberg-regjeringen får fornyet tillit ved stortingsvalget, så vil KrF kreve at det blir opprettet et CO2-fond for maritim sektor. Vi ønsker at en vesentlig del av provenyet fra en økt CO2-avgift for skipsfart og fiskerier pløyes tilbake til et slikt fond for å gi insentiver til en rask overgang til mer miljøvennlig skipsteknologi. Vi mener at dialogen om et maritimt CO2-fond ble lagt død for tidlig sett i lys av de store utforingene forbundet med et grønt skifte for norske skip og fiskefartøyer. Derfor tar vi en omkamp om denne svært viktige saken for de maritime og marine næringene.

I år er det derfor all grunn til å stemme KrF for den som ikke ønsker en dramatisk venstredreining av norsk politikk. Vi ønsker fortsatt regjeringsmakt i den sittende Solberg-regjeringen. Lykkes vi ikke med dette, skal vi føre en ansvarlig og konstruktiv opposisjonspolitikk som et blokkuavhengig sentrumsparti.Steinar Reiten, stortingsrepresentant