Norge må ta lederskap i grønn omstilling

En systematisk overgang fra fossile energikilder til fornybar energi fram mot 2050 er nødvendig for at verden skal oppnå klimamålene og begrense omfanget av menneskeskapte klimaendringer. Norge må være et foregangsland på dette, og gjøre dette klart på klimatoppmøtet i Paris i høst, uttaler KrFs landsstyre.

Vindmøller

KrF mener Norge må gjøre det klart i Paris at vi innser at verden må bort fra fossile energikilder dersom vi skal både stanse klimaendringene og legge til rette for at utviklingsland skal nå samme velstandsnivå som oss. Vi må gi et klart signal om at målet er utfasing av olje, gass og kull, og at denne omstillingen må starte umiddelbart, uttaler KrFs landsstyre. 

Norge kommer til å ha en omfattende petroleumsvirksomhet i flere tiår til, og vi må bruke denne tiden til systematisk overgang til klimavennlige løsninger. Nedgangstiden i oljenæringen må brukes bevisst til opptrapping av satsing på miljøvennlig energi, som for eksempel vindkraft til havs og oppgradering av kystflåten til miljøvennlige løsninger.

Store deler av næringslivet har forstått at det både utfra samfunnsansvar og framtidig lønnsomhet må satses miljøvennlig. Denne omstillingsviljen må stimuleres av norske myndigheter. Det må gjøres lønnsomt å satse på grønn omlegging, samtidig som avgiftssystemet brukes aktivt til å premiere en slik omlegging. Omleggingen av skipsfarten til fornybar energi må påskyndes.

KrF er glad for gjennomslaget for at Norge skal få en egen klimalov, og har store forventninger til at den skal fungere som et godt redskap til systematisk oppfylling av våre klimaforpliktelser.

Norge bør i forbindelse med forhandlingene i Paris også signalisere at vi vil ta lederskap på å utvikle nullutslippsteknologi som vil skape ringvirkninger internasjonalt.

Både norsk energipolitikk, samferdselspolitikk, bistandspolitikk og industriutvikling må dra i samme retning og styre mot et samfunn som er 100 % basert på fornybar energi i 2050.

KrFs landsstyre mener Norge videre må vise at vi vil ta et særlig ansvar for å bidra til at utviklingsland kan hoppe over fossilalderen og gå rett inn i fornybar energi. Norge bør støtte kravene fra utviklingsland om at en avtale i Paris skal gi rike land konkrete forpliktelser for støtte til klimatiltak i fattigere land. Støtteordninger må innrettes slik at det bidrar til å investere i forkant i ny teknologi, som gir langsiktige effekter.

 

Vedtatt av KrFs landsstyre 7. november 2015