Norge må bli en klimaleder i Marokko

Paris-avtalen trådte i kraft i går, 4. november. Det er en historisk enighet om ambisiøse klimamål, men avtalen er lite verdt uten konkrete og forpliktende tiltak. Når representanter fra verdens land møtes til klimatoppmøte (COP 22) i Marrakech i Marokko 7.-18. november 2016 for å drøfte den nærmere gjennomføringen av Paris-avtalen må Norge ha som målsetting å ta en lederrolle for å få på plass en forpliktende plan, mener KrFs landsstyre.

COP 22 - klimatoppmøtet logo

Under klimatoppmøtet i Paris i desember 2015 (COP 21) ble det en historisk enige om en ambisiøs klimaavtale med et mål om at den globale oppvarmingen skal begrenses til 1,5-2 grader. Etter at avtalen nå er ratifisert av tilstrekkelig antall land er den nå trådt i kraft og virksom. Avtalen har imidlertid liten verdi om ikke verdens ledere viser større vilje til å innføre tiltak som kutter utslipp. Med dagens innmeldte utslippskutt står vi foran en oppvarming på 2,7-3,7 grader. Det trengs en stor nasjonal innsats og styrket internasjonalt samarbeid for å nå målet fra klimatoppmøtet i Paris.

  • Norge må for det første jobbe for at det i Marokko vedtas innført felles tidsrammer for oppdatering av klimamålene, og at dette blir tidsrammer på fem år heller enn ti år. Dette vil være tilstrekkelig til at målene kan justeres basert på de vitenskapelige og teknologiske fremskritt og samtidig hyppig nok til at grep kan tas hvis virkemidlene er utilstrekkelige.
  • For det andre må Norge jobbe for at det basert på enigheten i Paris-avtalen om et globalt mål for tilpasning vedtas konkrete målsetninger og indikatorer for hvordan landene skal forberede sine nasjonale tilpasningsplaner og nasjonale klimamål.
  • For det tredje må Norge være en bidragsyter til internasjonalt samarbeid gjennom aktiv deltakelse i tekniske møter og deltakelse i nye og eksisterende internasjonale samarbeidsinitiativ, eksempelvis gjennom Global Climate Action Agenda (GCAA). Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å lede an i det grønne skiftet; vi har mulighet til å skape koalisjoner av land som vil gå foran i å utvikle og skape markeder for ny utslippsfri teknologi.

Skal verdenssamfunnet lykkes i å nå klimamålene krever det at noen land tar på seg å lede an og dra med seg resten, og arbeidet begynner i Marokko 7.-18. november. Norge bør være villig til å ta den jobben og være en klimaleder, mener KrFs landsstyre.

 

Vedtatt av KrFs landsstyre 5. november 2016