Norge er bedre med ideelle i velferden

Ideelle aktører er organisasjoner med en virksomhetsidé som strekker seg utover selve tjenesteproduksjon og er preget av idealisme. Slike virksomheter tar ikke ut utbytte av driften og representerer en merverdi i norsk velferd. KrFs storbynettverk mener at de ideelle skiller seg fra både offentlige og kommersielle og er viktige i hvordan samfunnet løser sine oppgaver i fremtiden.

Gruppebilde med mange KrF-ere

Vi er overbevist om at samfunnet bygges nedenfra og at et godt samspill mellom enkeltmennesker, familier, frivillig sektor, private og offentlige styresmakter­­ vil være til det beste for innbyggerne. I dette tilfellet spiller de ideelle en viktig rolle, ettersom de i større grad ofte klarer å danne koblingspunkt opp mot frivillige. I tillegg erfarer vi at de ideelle bidrar med innovasjon og utvikling av tjenestene, blant annet gjennom å ta i bruk og utvikle velferdsteknologi. 

I Norge står ideelle aktører for omtrent 7–8 prosent tjenesteleveransen. Dette er signifikant lavere enn de fleste andre land i Europa, og storbynettverket til KrF ser at det er et mulighetsrom i Norge for at ideelle aktører kan ta en større plass i å tilby lovpålagte velferdstjenester.

Storbynettverket til KrF:

  • vil arbeide for at ideelle aktører skal få en større rolle innenfor levering av offentlige tjenester
  • vil styrke bruken av reserverte anbud for ideelle
  • vil styrke forutsigbarheten og rammevilkårene for ideelle
  • vil sikre at generelle lønns- og arbeidsvilkår ivaretas ved overgang til ideelle aktører