Nødvendig forslag om egen organisering for oljefondet

– Jeg er glad for at Gjedrem-utvalget, i likhet med KrF, ønsker at oljefondet forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank, med et eget styre. Norges Bank har vært et godt hjem for fondet, men både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere. I tillegg er virksomhetene ulike, og det er stort spenn i oppgavene. Derfor har KrF i flere år foreslått en egen organisering for fondet, og det er svært gledelig at Gjedrem-utvalget legger det samme synet til grunn, sier Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen.

Portrett Hans Olav Syversen
FLIPFILM DANIEL MORK

KrF har i flere år i Stortinget fremmet forslag om en egen organisering for fondet med et eget styre, med samme begrunnelse som Gjedrem-utvalget.

– Norges Bank har i dag veldig ulike ansvarsområder, alt fra pengepolitikk og rollen som bankenes bank til finansiell stabilitet og fondsforvaltning av et oljefond som har vokst betydelig. Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene. En slik løsning vil styrke både Norges Bank og Oljefondet, sier Hans Olav Syversen.