Nei til vindturbiner på Haramsfjellet

Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre ber regjeringen stanse utbyggingen av vindkraftanlegget på Haramsøya i påvente av krav fra Ålesund kommune om gjennomføring av nye støykartlegginger, og inntil varslet sak fra Motvind Norge og Nei til vindkraft på Haramsøya er avklart i rettsapparatet.

Illustrasjonsbilde vindmøller. Foto: Pexels.com

Utbyggingen av vindkraftverk på Haramsfjellet er en utbygging som er ødeleggende for miljø og naturmangfold, og er en trussel mot folkehelsen til de som blir berørt.

KrFs fylkesstyre er kjent med at følgende forslag er til behandling i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen stoppe utbygging av vindkraftverk som er brakt inn for domstolene, inntil sakene er avgjort. Dette skal gjelde saker som behandles etter det gamle konsesjonssystemet». 

Fylkesstyret støtter intensjonene i forslaget og mener behandlingen av saken i Stortinget er ytterligere et argument for å sette utbyggingen på vent. -Konsesjon for utbygging av vindkraftanlegg på Haramsøya ble gitt i 2008. I 2019 sendte NVE ut på høring MTA-plan (miljø-, transport og anleggsplan) for Haram vindkraftverk.                                                 

Møre og Romsdal fylkeskommune sendte høringsbrev til NVE mai 2019. Her stilte fylkeskommunen blant annet spørsmål ved om hvorvidt plikten til konsekvensutredninger er tilstrekkelig oppfylt, i og med at ny detaljplan i så sterk grad avvek fra det som var utgangspunktet i utredningene og konsesjonsvedtaket fra 2008. På tross av innvendinger fra flere hold ble MTA-plana godkjent.                                                                                                  -I

I 2019 klaget Haram kommune på godkjenning av MTA-plan, detaljplan og på konsesjonsvedtak om utvidet konsesjonsvarighet fra 25 til 30 år. Haram kommune uttrykte seg sterkt kritisk til mangel på allmenn medvirkning ved tidligere endringer av konsesjoner når det gjelder frist for igangsetting og varighet av konsesjon. Haram kommune hevder at dette er saksbehandlingsfeil som gjør vedtakene ugyldige.

24. mars 2020 avviste Olje- og energidepartementet klagene fra Haram kommune og en rekke organisasjoner og privatpersoner, og godkjente anleggsstart på Haramsøya. Det er et sterkt og voksende engasjement i befolkningen mot bygging av vindturbiner på land. Engasjementet mot bygging av vindkraftanlegget på Haramsøya er også sterkt.

Organisasjonen Nei til vindkraft på Haramsøya, har derfor sammen med Motvind Norge, besluttet å gå til sak mot staten for å få stoppet utbyggingen.

Fylkesstyret mener derfor at utbyggingen av vindkraftanlegget på Haramsøya må stanses inntil den varslede saken er avklart i rettssystemet. Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF