Nei til ressursrenteskatt i fiskeriene og havbruksnæringen

Norsk fiskerinæring er rammet inn av lover som sikrer at de verdiene som blir skapt, kommer kystsamfunnene til gode og bidrar til sysselsetting og bosetting i distrikts-Norge. KrFs landsmøte går derfor imot at det blir innført ressursrentebeskatning i fiskeriene. Et slikt nytt skatteregime vil innebære en omfattende omfordeling av økonomiske ressurser som vil svekke sårbare kystsamfunn og bidra til sentralisering.

Illustrasjonsbilde av et fiskeoppdrett
Illustrasjonsbilde

Våren 2019 legger regjeringen fram en stortingsmelding basert på Eidesen-utvalgets NOU-rapport.  KrF ser positivt på at det gjennomføres forenklinger og forbedringer av kvotesystemet i samsvar med formuleringene i Granavolden-plattformen, men vil samtidig signalisere klar motstand mot å innføre ressursrentebeskatning i fiskeriene.

KrF programfestet et prinsipp om at vertskommunene for havbruksnæringen skal få en direkte del av verdiskapingen fra eget areal, eksisterende og framtidig. Med dette som forutsetning inngikk KrF, sammen med Arbeiderpartiet, et forlik med de daværende tre regjeringspartiene våren 2018 om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utrede ulike former for beskatning av havbruksnæringen.

Landsmøtet ber om at KrFs stortingsgruppe tar endelig stilling hvordan et nytt skatteregime for havbruksnæringen skal innrettes når denne NOU-rapporten fra det partssammensatte utvalget foreligger, og forventer at KrF i regjering arbeider for at dette tilrettelegges slik at en vesentlig del av økte skatteinntekter tilfaller vertskommunene. En ren statlig ressursrentebeskatning er uansett ikke aktuelt for KrF.

 

Vedtatt på KrFs landsmøte 27. april 2019