Nei til eggdonasjon

KrF mener at etiske grenser må gjelde, og at staten ikke skal benytte en hver teknisk mulighet til å sikre alle voksne et barn. Når barn blir en rettighet, endres menneskesynet vårt. Å åpne opp for eggdonasjon, som mange av partiene nå ønsker, er en sak om menneskeverd.

Bilde av Olaug V. Bollestad på talerstolen på fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i 2018
Ved å åpne for eggdonasjon, kommer vi nærmere å åpne for surrogati, uttalte fylkesårsmøte i Rogaland KrF.

Debatten fokuserer på voksnes rettigheter og likestilling mellom kjønnene. KrF setter hensynet til barnet høyest. Mennesker skal ikke være en salg- og bestillingsvare, der vi fratar barn egenverdi og rettigheter, uttaler Rogaland KrFs fylkesårsmøte.

Hensynet til barnet
Gjennom menneskehetens historie har kvinnen som føder barnet vært barnets genetiske mor. Ved å tillate eggdonasjon brytes dette prinsippet. Innføring av eggdonasjon kan føre til en ytterligere teknologisering og tingliggjøring av barn.

Barn har rett til å kjenne sitt opphav. KrF mener eggdonasjon bryter med denne langvarige biologiske, kulturelle og sosiale forståelse av hvem som er barnets mor. Med en genetisk mor, som donerer egget, og i tillegg en juridisk mor som bærer barnet frem, blir det biologiske delt i to. Som myndigheter og som samfunn bør vi være forsiktig med å frata enkeltmennesker mulighet til å vokse opp med sitt opphav og sin familie.

Hensynet til eggdonor – hva er frivillighet?
En eggdonor gjennomgår behandling og medisinsk inngrep som ikke er til nytte for henne selv. Dette er et helt nytt prinsipp. Eggdonasjon åpner for kommersialisering av kvinnekroppen. Kvinner har gjennom historien måttet stille sin kropp til disposisjon for andre, gjennom sex, surrogati og nå eggdonasjon. Kvinnekroppen skal ikke settes ut på markedet. Legalisering av eggdonasjon kan gi en utvikling der egg kan kjøpes og selges. Altruistisk og frivillig donasjon er også problematisk. For mange vil det være svært vanskelig å si nei til å donere egg til familiemedlemmer eller andre nære. Pliktfølelse, omsorg for andre og følelsesmessig press er vel så vanskelig som et økonomisk press.

Et skritt på veien mot surrogati
Ved å åpne for eggdonasjon, kommer vi nærmere å åpne for surrogati. Det finnes ikke et surrogatiforbud i Norge, det er forbudet mot eggdonasjon og mot at foreldreskap overføres uten adopsjon, som til sammen utgjør surrogatiforbudet i Norge. Om eggdonasjon blir tillatt, og det blir vanlig at eggceller flyttes fra én kvinne til en annen, er vi et stort skritt nærmere surrogati.

KrF ønsker å verne om menneskeverdet og sikre et godt samfunn for alle mennesker. KrF vil verne om barna og de svakeste i vårt samfunn. Ingen er tjent med at barn tingliggjøres og at synet på barn og barns rettigheter svekkes. Et samfunn der den teknologiske utviklingen styrer oss, er et kaldt samfunn, og det er et samfunn der menneskeverdet og menneskerettighetene har dårlige kår.