Nei til å fjerne eldreombudet – Legg heller til flere oppgaver

hender til eldre person
(Illustrasjonsbilde)

KrF Kvinner reagerer meget sterkt på at regjeringen vil fjerne eldreombudet. Det er tvert imot behov for et styrket eldreombud som med stor kraft kan tale de eldres og pårørendes sak. 

Det er mer enn 1,2 millioner nordmenn over 60 år med ulik livssituasjon og mulighet til å bidra. Allerede i 2030 vil det være flere eldre i Norge enn det er barn og unge og andelen eldre i befolkningen er forventet å øke kraftig i årene fremover. I 2060 vil hver femte nordmann være over 70 år. 

Regjeringens begrunnelse for å legge ned det egne ombudet er at «oppgåvene allereie er dekka av andre ombod og instanser», samt at «ressursbruken ikkje svarer seg». Med tanke på at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var lunkne til å støtte Eldreombudet når loven ble vedtatt i 2020, ser dette mer ut som en omkamp og begrunnelsen er ikke troverdig. At det samtidig foreslås å tildele pasient- og brukerombudet mer midler blir en nedvurdering av eldre til kun å være brukere og pasienter. 

Eldreombudet ble etablert så nylig som i 2021 og har i en egen lov fått oppgaven å fremme de eldres interesser, f.eks overfor det offentlige, samt å følge med på utviklingen for de eldre. Ombudet har også fokus på konsekvenser av digitaliseringen og eldres mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Kostnaden er foreløpig beskjeden med 3 mill i 2021. Kan det være at det ikke er så interessant for denne regjeringen å ha et ombud som ser en i kortene når det gjelder hvordan jobben gjøres overfor en voksende andel av befolkningen i en tid med knappere ressurser? 

Tvert imot så bør det utredes om ikke Eldreombudet bør få tildelt oppgaver og midler fra andre «ombod og instanser» for nettopp å kunne ha en helthetlig ombudsrolle innenfor et kritisk, voksende og komplekst område.