Nå må pensjonistene få mer å leve av

Bilde som viser fylkesstyremøtet i Rogaland KrF
Fylkesstyret vedtok resolusjonen om trygdeoppgjøret.

Det må bli slutt på at pensjonen ikke øker i takt med lønns- og prisveksten!
Pensjonistene trenger et realt løft ved neste trygdeoppgjør!

Rogaland KrF er opptatt av at folk skal ha noe å leve av og noe å leve for. For at pensjonistene skal ha denne livskvaliteten, må pensjonene reguleres i samsvar med den gjennomsnittlige lønns- og prisvekst slik det ble vedtatt under Solbergregjeringen i 2021.

Selv om KrF i regjering blant annet fikk hevet minstepensjonen med 21.000 kr, ser en likevel at pensjonistene nå får en negativ lønnsutvikling. 
Det viser seg at den anslåtte lønnsveksten på 2,4 prosent i virkeligheten ble på hele 3,5 prosent. Det betyr at den reelle lønnsveksten ble 1,1 prosentpoeng høyere enn lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai 2021.

Eldre er rike på livserfaring og er en ressurs som deltakere i samfunnet. For at folk skal få muligheten til å være en ressurs må de økonomiske rammene være på et nivå der man slipper økonomiske bekymringer i hverdagen. Særlig minstepensjonistene er ei gruppe som har fått en mer krevende hverdag på grunn av dagens prisvekst på mat, strøm og drivstoff. Mange er bekymret for om pensjonen vil strekke til, og regjeringen bør strekke seg langt i årets trygdeoppgjør. Rogaland KrF er opptatt av å legge til rette for at eldre kan leve et aktivt og godt liv ved å bruke sine ressurser, skape positive møteplasser og bekjempe ensomhet. Økonomiske utfordringer vil kunne legge en demper på muligheten og overskuddet til å leve for noe godt, når man får mindre å leve av.