Morgendagens kraftproduksjon

Uttalelse fra Trøndelag KrFs fylkesårsmøte i Trondheim 05.03.2022

Fornybar energi er nøkkelen til bærekraftig vekst og nullutslipp i de fleste sektorer.

Fylkesårsmøtet i Trøndelag KrF ber regjeringen sette fortgang i arbeidet med å sørge for tilstrekkelig fornybar kraft til at vi kan gjennomføre det grønne skiftet.

Morgendagens energiløsninger bør i større grad enn i dag foregå på naturens premisser. Det må ta hensyn til at vi både har en klimakrise og en naturkrise. Løsninger som ikke bygger ned naturarealer må prioriteres med forskning, tilrettelegging og støtteordninger. Dette gjelder i første rekke oppgradering av vannkraft, mer solkraft på bygninger, geotermisk energi og energieffektivisering.

Tiden for mer utbygging av landbasert vindkraft i Trøndelag er forbi.

Trøndelag har tatt sin andel av utbyggingen. Trøndelag KrF er imot ytterligere utbygging av vindkraft på land i fylket vårt.

Norge har bygd ut vannkraft i stor grad og vi har nå flere gamle vannkraftverk. Oppgradering og utvidelse av vannkraftverkene bør tillates der det kan skje uten store naturinngrep. På den måten ivaretar vi tidligere investeringer, viktige arbeidsplasser, kompetanse, fauna og miljø.  Pr. i dag gir ikke skattesystemet tilstrekkelig insitament for at oppgradering/utvidelse skjer fort nok.

KrF i Trøndelag mener skattesystemet for vannkraft må gjennomgås i lys av energisituasjonen for å sikre lønnsomhet til å oppgradere vannkraftverkene.

Russlands invasjon av Ukraina utfordrer oss på hvilken rolle Norge vil ha i europeisk energiforsyning. Trøndelag KrF vil sikre våre demokratiske, kristne og humanistiske verdier gjennom at Norge bidrar til en mer robust energiforsyning til våre viktigste samarbeidsland i Europa. Det kan bety en økning i energiproduksjon og -eksport, for å støtte opp under grønn omstilling i Europa.

—————

Kontakt for uttalelse:

Geirmund Lykke, geirmund.lykke@trondheim.kommune.no, 916 66 537

Karin Bjørkhaug, karbj@trondelagfylke.no, 920 28 390